Disse tiltakene gjennomføres nå:

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende, herunder mange enbilseiere, vil få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bedre ytelser for permitterte

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Redusert arbeidsgiverperiode ved sykepenger

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Utsettelse av innbetaling av MVA og forskuddsskatt

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 utsettes. Det samme gjør innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

Kommer flere tiltakspakker

NLF er i fortløpende dialog med myndighetene for å sørge for at kommende tiltak også er i tråd med forslagene i NLFs innspill. Det vurderes også ytterligere forslag til tiltak fra NLF etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Les myndighetenes pressemelding her