Kontantstøtteordningen innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. I helgen åpnet portalen kun for bedrifter som har blitt pålagt å stenge av staten. Fra og med i dag kan alle søke.

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars. Søknadsportalen åpner i dag for bedriftene som søker via Altinn.

Hvem kompenseres

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent i månedene april og mai, 20 prosent i mars, med unntakene nevnt nedenfor.

Omsetningsfall i prosent tar utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019.

Dersom omsetningen i mars 2019 av spesielle årsaker ikke er dekkende, vil en annen periode kunne benyttes, eksempelvis januar og februar 2020. 

Omsetningstallet som skal ligge til grunn for beregning av kompensasjonen, skal ikke inkludere avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler.

Ordningen vil ikke gjelde for følgende næringer:

 • finansnæringen
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • olje- og gassutvinning
 • private barnehager
 • flyselskap under egen støtteordning
 • utenriks sjøfart som er varetransport
 • foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • foretak uten aktivitet
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs

Hva kan bedriftene kompenseres for

Bedriftene skal bli kompensert for følgende uunngåelige faste kostnader:

 • leie av lokale
 • lys og varme
 • renovasjon
 • vann og avløp
 • leie av maskiner og inventar
 • rådgivningstjenester som regnskap
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter og forsikringspremier

Hvordan bestemmes kompensasjonen

For bedrifter som har blitt pålagt å stenge, brukes en dekningsfaktor på 90 %.

For bedrifter som ikke er blitt pålagt å stenge, brukes en dekningsfaktor på 80 %.

For bedrifter som ikke har blitt pålagt å stenge, gjelder i tillegg en egenandel på NOK 10 000. 

Formel for bedrifter som har blitt pålagt å stenge:

Støtte = Omsetningsfall i %  x  faste kostnader  x  90 %.

Formel for bedrifter som ikke har blitt pålagt å stenge:

Støtte = Omsetningsfall i %  x  (faste kostnader – 10 000) x 80 %.

Kontantstøtten har en nedre grense for utbetaling på NOK 5 000,-. Kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut. Den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned, og det settes en høyere maksgrense for konserner. 

Les også: Myndighetenes kontantstøtte: Skuffende forskjellsbehandling

Framgangsmåte

Bedrifter kan søke støtte gjennom Altinn, hvor behandlingene i stor grad vil være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Slik kan ordningen iverksettes raskt og pengene bli utbetalt snarest mulig. Alle som søker kompensasjon kan bli bedt om å få bekreftet tallene på et senere tidspunkt fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innsyn for offentligheten

Finansdepartementet ga nylig Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av kompensasjonsordningen for næringslivet. Siden da har etaten jobbet kontinuerlig med å få ordningen i drift så raskt som mulig. Et av flere prioriterte mål har vært å sikre mediene og offentligheten for øvrig innsyn i hvem som mottar støtten.

– Åpenhet og tillit er blant hjørnesteinene i skatteforvaltningen. De samme prinsippene vil ligge til grunn for kompensasjonsordningen. Derfor legges det opp til å gi alle innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Skatteetaten er tydelig på at det jobbes med å få på plass ordningen umiddelbart, og har derfor begrensede muligheter til å ivareta alle hensyn. Tilpassing av modellen, grenser og kontrolltiltak vil skje etter behov. Opplysninger om tildelt tilskudd kan bli gjort tilgjengelig kort tid etter at ordningen trer i kraft.

– Skatteetaten mener at en innsynsløsning vil være et nyttig verktøy både for pressen og publikum for å sikre innsyn i hvilke bedrifter og næringsdrivende som har mottatt støtte. Det vil kunne gi grunnlag for statistikk og journalistikk, men vil også være et nyttig verktøy for kontroll med ordningen generelt, avslutter skattedirektøren.

Forskjellsbehandling

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), sier det er fantastisk at Norge har mulighet til å stille opp for private bedrifter. Han mener imidlertid at det er urettferdig at små bedrifter og enkeltmannsforetak som sliter, får så lite igjen fra ordningen. Slik ordningen er laget, blir det unaturlig stort skille i kompensasjonen mellom bedrifter som er blitt stengt ned av myndighetene og dem som jobber og sliter for å holde hjulene i gang.  Les mer her:

Søk kompensasjon her: