I dag lanserte EU-kommisjonen sin strategi for grønn mobilitet, hvor de slår fast at klimautslipp og bærekraft er de viktigste stikkordene for europeisk transport. Vår lobbyorganisasjon i Brussel, Nordic Logistics Association (NLA), deler synet på at transporten må bli mer bærekraftig og smartere de neste ti årene, men minner samtidig om at det nødvendig å tenke praktisk.

– Alle parter må involveres

Sammen med de tyske og franske lastebileierforbundene i Brussel, ønsker NLA Europakommisjonens mobilitetsstrategi for de neste ti årenes transportpolitikk i Europa velkommen.

– En betydelig reduksjon i klimautslipp og en mer bærekraftig godstransport vil ikke skje over natta. En stor dose pragmatisme trengs. Alle parter må involveres, så vi er sikre på at alle blir med på omstillingen. Den sosiale dimensjonen av grønn omstilling må også tas med i vurderingen, fastslår NLA-direktør Torsten Laksafoss Holbek.

Infrastrukturen må på plass

Som annonsert i EU-kommisjonens rapport, må bærekraftige, fornybare og lavkarbonholdige drivstoff gjøres tilgjengelig i stor skala, og det uten forsinkelse. Men faktum er at tilgangen på bærekraftig drivstoff i Europa i dag er svært lav.

NLA-direktøren viser til at vi fortsatt mangler kunnskap om reelle alternative energikilder. For at transportørene skal kunne satse på ny teknologi, må det gis tydelige råd og myndighetene må kunne garantere at nødvendig infrastruktur vil bli etablert.

For å være ærlig finnes det i dag ingen reelle lønnsomme muligheter for en transportør som ønsker å investere i levedyktige, grønne alternativer, så som elektriske eller hydrogendrevne lastebiler og vogntog. Elektrifisering av tunge kjøretøy er på et veldig tidlig stadium, og derfor må lavkarbondrivstoff også anerkjennes, slik som biometan, andre bærekraftige biodrivstoff og hydrogen basert på bærekraftig elektrisitet, forklarer Holbek.

Må anerkjenne rollen

De siste 20 årene har EU stått på for å flytte gods over fra vei til jernbane og innenlandske vannveier (elver og kanaler). Dette kaller Holbek «gammeldags tankegang».

De bommer når de ikke anerkjenner den avgjørende rollen som kommersiell vegtransport spiller for å levere varer i Europa. Ikke minst har denne rollen blitt synlig under covid-19-pandemien. Vi oppmuntrer lovgiverne til å holde fokus på multimodale løsninger, slik dette kommer til uttrykk i den delen av Kommisjonens strategi som omtaler multimodal logistikk, sier Holbek.

Med tanke på smart mobilitet anbefaler vi å tydeliggjøre forvaltningen av det store tilfanget av data som frembringes ved transport og logistikk, siden mye data i transportbransjen er forretningsmessig sensitiv. Når digitaliseringen tilrettelegger for strengere kontroll, må også lovgivningen følge etter. Dette er av stor betydning for operatører i Tyskland, Frankrike og de nordiske landene for å ivareta like konkurransevilkår, sjåførenes arbeidsforhold og fleksible løsninger.

Toppen er antakeligvis nådd

I dag kom også FNs årlige klimarapport. Tallene viser at utslippene har falt betydelig i 2020, og det ser ut til at utslippene i år blir 7 prosent lavere enn i fjor. Dette skyldes i stor grad at industriproduksjonen og flytrafikken er betydelig redusert grunnet covid-19-pandemien.

NRK viser til at forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero har uttalt at 2019 kan bli det verste utslippsåret i menneskehetens historie. 126 land har sagt de skal bli klimanøytrale innen noen tiår.

Les hele strategien fra EU-kommisjonen (engelsk): Sustainable and Smart Mobility Strategy

Les mer: 

- Pressemelding fra Utenriksdepartementet
- EU-kommisjonens nettsider (på engelsk)

 

Les også: Felles nordisk stemme viktig i Brussel