Driftskontraktene har tidligere vært felles for fylkes- og riksveger, men etter regionreformen har Statens vegvesen bare ansvaret for riksvegene, inkludert europavegene. Fylkeskommunene har overtatt ansvaret for fylkesvegene. Det vil imidlertid ta flere år å fase ut alle dagens felleskontrakter med fylkeskommunene, så overgangen skjer gradvis.

Færre og større kontrakter

De sju nye driftskontraktene avløser om lag 20 gamle kontrakter som dekket både riks- og fylkesveger. De nye kontraktene omfatter derfor dekker større geografiske områder enn de gamle.

Driftskontraktene trådte i kraft 1. september, og er fordelt på seks entreprenører. En kontrakt er i Agder, en i Telemark og Vestfold, to i Innlandet, en på Sunnmøre, en i Trondheim med omegn (Trønderlag) og en i Nordland. Kontraktsperioden er på tre eller fem år, og den samla kontraktsverdien er 2,3 milliarder kroner.

En milepæl

– De første rene riksvegkontraktene er en viktig milepæl i arbeidet med bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og lavere klimafotavtrykk på viktige veger for trafikanter og næringsliv, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Entreprenørene har ansvaret for at vegnettet fungerer døgnet rundt, hele året. Arbeidet omfatter blant annet brøyting, strøing, grøfting, drenering, reparasjon av rekkverk, rydding av kratt og tilsyn med og vedlikehold av skilt og rasteplasser.

De nye kontraktene

Her er oversikten over de nye kontraktene, tidsperioden de gjelder for og hvilken entreprenør som skal drifte vegnettet:

  1. Gudbrandsdalen 2020–25: Stian Brenden Maskinservice AS
  2. Østerdalen 2020–25: Svevia Norge AS
  3. Nedre Telemark og Vestfold 2020–23: Risa AS
  4. Sørlandske 2020–23: Presis Vegdrift AS
  5. Sunnmøre 2020–23: Mesta AS
  6. Trondheim med omegn/Trønderlag 2020–25: Veidekke AS
  7. Salten/Nordland 2020–25: Mesta AS

En ny vegdriftskontrakt for Drammen har også trådt i kraft, men her er også fylkesvegene i området med.

I nord er det i tillegg fra samme dato i gang med driftskontrakter for elektroanlegg på riksvegene i Midtre Hålogaland og Helgeland og Salten.

I Oppland, Buskerud og området Follo, Romerike og Espa er også nye elektrokontrakter, som er felles med fylkeskommunen, i gang.

Minst mulig ulempe

– God drift kjennetegnes ved at den beste jobben er den som brukerne av veien merker minst. Våre entreprenører nedlegger et stort arbeid for at trafikanter og næringsliv skal komme trygt fram hver eneste dag, med minst mulig ulempe og best mulig trafikksikkerhet. Vi synes derfor det er hyggelig å kunne klippe en symbolsk snor for oppstarten av viktige driftskontrakter, og ser frem til et godt samarbeid til trafikantens beste, sier Bjørn Laksforsmo.

Statens vegvesen jobber sammen med bransjen for at fremtidige driftskontrakter skal motivere til fortsatt utvikling i bransjen. Det handler om kontraktslengder og utforming, og hvilke tildelingskriterier som skal brukes i tillegg til pris.

– Det er sammen med bransjen vi finner de gode og effektive løsningene både for klima, teknologi, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser at når vi får de beste samarbeidspartnerne, får vi også resultater både på kvalitet, økonomi og brukeropplevelser, avslutter Bjørn Laksforsmo.

Les også: Vegdirektøren testet nye rv 3/25 som lastebilsjåfør