Statens vegvesen har bedt to uavhengige analysegrupper vurdere hvordan riksveg 4 kan utvikles til en trygg og effektiv transportåre fra Mjøsbrua til Oslo. Hensikten er effektiv veibygging med færrest mulig konflikter med jordbruksareal og naturverdier. Nytten for trafikantene, ved en fullt utbygd strekning, er grovt anslått til mellom 12 og 16 milliarder kroner.

– Vegvesenet ønsker å utvikle en effektiv trafikkåre langs hele riksveg 4 fra Oslo nord til Mjøsbrua, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Rambøll og Asplan Viak har utført analysene med utgangspunkt i tidligere planer fra Statens vegvesen, samt nye forslag om trasévalg. 

Anbefalte etapper

Ekspertgruppene har uavhengig av hverandre anbefalt:

  • Utbygging av firefelts vei på Hadeland så raskt som mulig.
  • Fire felter fra Mjøsbrua til Hunndalen, med tunnel under Gjøvik by.
  • Løsninger i Nittedal og over Gjelleråsen som får næringstrafikken effektivt inn til Oslo, uten at det øker personbiltrafikken.
  • På sikt velge en ny trasé på vestsiden av Einavatnet som vil korte ned veien med 4,2 kilometer, og gir 14 minutter raskere kjøretid.

Vil ta lite trafikk fra E6

– Ny riksveg 4 vil være svært viktig for konkurransekraften til næringslivet i og rundt Raufoss, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For Vegvesenet er det viktig med en helhetlig planlegging. Dette vil legge grunnlaget for en kostnadseffektiv utbygging som tar hensyn til klima, miljø og trafikksikkerhet. En trafikksikker riksveg 4 med kortere reisetid, vil ta lite trafikk fra E6. Anbefalingene er i tråd med arbeidet til Statens vegvesen i riksvegutredningen og konsekvensutredningen Mjøsbrua–Jaren.

Hadeland neste

Vegvesenet har bygd og åpnet to av fem delstrekninger av riksveg 4 på Hadeland. Etappe to er byggeklar, og venter på avklaring om bompengefinansiering. Prosjektet vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Vegvesenet har spilt inn etappe 2 i Lunner og Gran som koronatiltak, og kan lyse ut prosjektet allerede i sommer dersom de får klarsignal.

Størst nytte i sør og nord

Analysene viser størst utfordringer i nord og sør. I tillegg til Hadeland, har Vegvesenet kommet langt i arbeidet med strekningen Mjøsbrua–Hunndalen. 

– Med en forenklet kommunedelplan og god framdrift i reguleringsplanarbeidet, vil det være mulig med byggestart i løpet av få år, sier vegdirektøren. Hun påpeker at dette forutsetter politiske beslutninger og prioriteringer.

Strekningen gjennom Nittedal over Gjelleråsen og sørover i Groruddalen har høyest trafikk, og er proppen i veisystemet. Nullvekstmålet i Oslo innebærer at trafikkmengden ikke skal øke inn mot Oslo. Det er derfor viktig å satse på tiltak som begrenser privatbiltrafikk. I analysene er det kommet opp forslag om en stor innfartsparkering i Groruddalen med mulighet for overgang fra bil til t-bane i Oslo.

Fakta riksveg 4

  • Riksveg 4 er en vegstrekning på 135 kilometer mellom Sinsen og Mjøsbrua.
  • Gjennomsnittlig trafikkmengde er relativt høy, flere steder på strekningen er trafikken over 10.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
  • Standarden er for det meste tofelts vei uten midtrekkverk. På strekningen Lunner–Jaren er det bygd firefelts vei.
  • Mesteparten av vegen har fartsgrense 80 kilometer i timen (km/t), men stedvis satt ned til 70 km/t og mange soner med 50 og 60 km/t.
  • Gjennomsnittsfart på hele strekningen er 71,9 km/t (ifølge Google maps). Dette varierer fra 61 til 80 km/t på de ulike strekningene.

Analyserapportene og en presentasjon av analysene kan du lese på Statens vegvesens nettsider

SISTE NYTT: I går ble det offentliggjort at belgiske Besix og italienske Rizzani skal bygge ny firefelts bro over Mjøsa og ni kilometer veg fra Moelv til Roterud for Nye Veier.