1. november fikk Skatteetaten ansvaret for all skatteoppkreving i Norge. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Redusere svart økonomi

– Jeg er glad for at skatteoppkrevingen endelig er samlet med lignende oppgaver i Skatteetaten. Det setter etaten i enda bedre stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, samtidig som vi styrker rettsikkerheten og får enklere løsninger for innbyggere og næringslivet. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan forenkle og effektivisere samtidig som vi styrker innsatsen på viktige områder, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Skatteetaten har de siste årene overtatt ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten. I tillegg er Statens innkrevingssentral (SI) og NAV innkreving integrert i Skatteetaten. Med overføringen av skatteinnkrevingen fra kommunene har fastsetting og innkreving av skatter og avgifter fått sin naturlige samling i Skatteetaten. Dette reduserer kostnader, frigjør ressurser og gir stordriftsfordeler. Den årlige effektiviseringsgevinsten er anslått til 370 millioner kroner.

Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer har Skatteetaten fått bedre mulighet til å drive kontroll og se flere kontrollformer i sammenheng. Dette bidrar til å redusere omfanget av svart økonomi. Arbeidsgiverkontrollen, som nå blir overført fra kommunene, er myndighetenes mulighet til å kontrollere at bedriftene rapporterer og betaler inn riktig skatt og arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Manglende eller utilstrekkelig kontroll øker risikoen for konkurransevridning.

– Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed legge forholdene bedre til rette for de mange som driver seriøst, sier finansministeren.

Hvordan kontakte Skatteetaten

skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål. Her kan du sende inn spørsmål og søknader, og bestille utskrifter og klage. Du kan få svar på spørsmål om trekk i lønn, bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift og klage på feil forskuddstrekk. Ved å gå inn via nettsiden kan du sende skriftlige henvendelser.

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på chat, telefon 800 80 000 og Facebook (Skatten min og Skatten min bedrift).

Du kan bestille time til enkelte tjenester på ett av de 57 kontorstedene. Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter  timebestilling.

– Det er viktig å merke seg at på grunn av koronasituasjonen er skrankeveiledning kun tilgjengelig for tjenester som krever personlig oppmøte, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i Skatteetaten i en pressemelding.

Du kan kun bestille time og møte opp hvis du er utenlandsk statsborger og skal søke om skattekort for første gang, eller hvis du skal melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap.

Les også: Den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år