Koronakrisen har medført til at flere enn noensinne bruker sykkel fremfor offentlig transport for å reise i storbyene. Sport- og friluftkjeden XXL har solgt mer enn 40.000 sykler så langt i år, en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2019. Dette skaper et krevende trafikkbilde  for tungbiltransport i storbyene, med stadig flere syklister på veien som lett havner i blindsonen.

Statens vegvesen gjennom  pilotprosjektet for sykkel, har testet ut « stor venstresving» i Oslo, og har nå utarbeidet  veiledningsmateriell for hvilke forhold som bør være tilstede.

Stor venstresving for syklister er et krysstiltak der oppmerkede lysregulerte «ventebokser» skal få syklister til å ta en stor venstresving gjennom større signalregulerte kryss med mye trafikk. Formålet er å skape bedre framkommelighet og mer forutsigbar adferd for trafikken gjennom krysset.

Krever tålmodighet

Syklister havner ofte i blindsonen for tungtransport. NLF er tydelige på at det beste, og mest trafikksikre, er å fysisk skille myke trafikanter og biltrafikk.

– Store venstresving er ikke en løsning vi i utgangspunktet ivrer for. Men gitt at alternativet er at syklistene veksler mellom å følge lysreguleringen til biltrafikken og fotgjengere, slik de ofte ender opp med å gjøre i dag, virker dette som et skritt i riktig retning, forteller NLF-rådgiver Knut Gravråk.

Statens vegvesen mener at dersom flere syklister velger samme adferd gjennom krysset, kan det bidra til både bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

BEDRE FOR ALLE: Dersom flere syklister velger samme adferd gjennom krysset, kan det bidra til både bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. Krysset Kirkeveien –Blinderrnveien, Ring 2, Oslo. Illustrasjon: Oslo kommune Bymiljøetaten BEDRE FOR ALLE: Dersom flere syklister velger samme adferd gjennom krysset, kan det bidra til både bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter. Krysset Kirkeveien –Blinderrnveien, Ring 2, Oslo. Illustrasjon: Oslo kommune Bymiljøetaten

Krever tålmodighet

– Hvis «ventelommene» er plassert på en slik måte at de havner godt utenfor lastebilenes blindsoner, kan dette minske risikoen for blindsoneulykker. Men dette forutsetter at syklistene er villige til å bruke litt ekstra tid på å øke egen sikkerhet i trafikken, fortsetter Gravråk.

Registreringen av tidsbruk viser at syklistene som tar en stor venstresving, i gjennomsnitt brukte 20–25 sekunder mer for å komme gjennom krysset enn dem som valgte liten venstresving.

– Det er dessverre altfor mange syklister som hverken viser tålmodighet, følger lysregulering eller oppmerking i veikryss, advarer Gravråk.

Erfaringen fra pilotprosjektet viser en dobling i andelen som tar stor venstresving, men fortsatt et flertall som tar liten sving og velger samme rute som bilistene gjennom krysset.

– Det burde være påbudt for syklister å bruke disse feltene, følge veimerkingene og lysreguleringen dersom ønsket effekt skal oppnås, mener Gravråk.

Bedre oversikt

Videre viser erfaringene at syklistene er betydelig mer positive når de vurderer hvor godt krysset fungerer. De føler seg i større grad velkommen som syklist, vet hvor plassen deres er, og opplever det tryggere å sykle gjennom krysset.

Statens vegvesen har testet nye sykkeltiltak i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer. Stor venstresving er innført som en del av tilretteleggingen for sykkeltrafikk på Ring 2 i Oslo. Tiltaket er evaluert av Transportøkonomisk institutt (TØI) med før og etter undersøkelser.

Les også:  Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua kan forkortes med 40 minutter

Illustrasjon: Oslo kommune Bymiljøetaten Illustrasjon: Oslo kommune Bymiljøetaten