Tilstøtende veg i begge ender av parsellen ble oppgradert på 90-tallet. Etter utbedringen vil om lag 30 km av E6 ha en sammenhengende standard. Flere krappe svinger skal utbedres på den ca. 12 km lange strekningen, og den nye vegen blir ca. 9 meter i bredden og dimensjonert for 80 og opptil 90 km/t.

– Dette er hovedpulsåren mellom Sør- og Nord-Norge. Vegen mellom Fjerdingen og Grøndalselv er i dag for smal enkelte steder til at to kjøretøy kan passere hverandre samtidig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Johnsen. 

– Vegen er ulykkesutsatt, og holder generelt sett en ganske dårlig standard. På en strekning hvor om lag hvert fjerde kjøretøy er tungtransport, utbedres vegen både for å heve trafikksikkerheten og framkommeligheten, forklarer Johnsen.

Tryggere: E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Svinger skal utbedres, og tofelts-vegen får en bredde på 9 meter. Kart illustrasjon: Statens vegvesen Tryggere: E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Svinger skal utbedres, og tofelts-vegen får en bredde på 9 meter. Kart illustrasjon: Statens vegvesen

Vegstrekningen kan omreguleres

Den største entreprisen dekker ca. 11 km av strekningen og vil bli lyst ut som en totalentreprise med prekvalifisering og konkurransepreget dialog. Anskaffelsen vil derfor gjennomføres i to faser, og invitasjon til prekvalifisering er planlagt lyst ut i midten av juni.

– Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye vegen hovedsakelig går langs dagens trasé. Men for å sikre at planen er så god som den kan være, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker vi å involvere entreprenørene i en prosess med å vurdere justeringer av traseen, sier Johnsen.

Prosjektet ønsker blant annet å se på om det vil være gunstig å bygge i mer jomfruelig terreng, og gjøre om det som da blir gamle deler av E6 til lokalveg. Dette samspillet mellom vegvesenet og entreprenør kan føre til at det blir en omregulering av hele eller deler av den vedtatte reguleringsplanen før en entreprenør kan ta det første spadetaket.

– Det kan også vise seg at planen slik den er i dag er den beste og mest gjennomførbare løsningen, men vi ønsker en tidlig involvering av entreprenøren for å avdekke dette slik at vi kan ta de valgene som er mest optimale for strekningen og prosjektet, sier Johnsen. 

Oppstart på delparsell

I midten av juni vil også delparsellen E6 Fjerdingelvbrua lyses ut i en egen utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt).

Strekningen er på ca. 1 km og omfatter bygging av en ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende veg og to skogsveg-avkjørsler. Byggetiden er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding av arbeidet våren 2022.

– Utfordringen med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet er spesielt stor over Fjerdingelva, og derfor ønsker vi å starte arbeidet der så snart som mulig. Fjerdingelvbrua har i dag en kjørebanebredde på ca. 5 meter og en krapp sving nord for elva. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, og brua er i dag for smal til at to kjøretøy kan passere hverandre samtidig, avslutter prosjektlederen.

Utbedring av hele strekningen E6 Fjerdingen-Grøndalselv inngår i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023, der det er satt av ca. 480 millioner i 2020-kroner. Prosjektet er gitt en startbevilgning på 20 millioner kroner i Statsbudsjettet for inneværende år.

Les også:  Unntak fra karantene innvilget. Arbeidet på prosjektet E6 Helgeland gjenopptas