For å motvirke unødvendige oppsigelser under covid-19-utbruddet, vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november 2020. 

– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere. Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I tillegg foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permitterte i 30 uker eller mer per 1. januar.

Løpende vurdering viktig

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. Flere har mistet jobben, og mange er blitt permitterte. For næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden gjøre koronasituasjonen mer håndterbar, ifølge næringsminister Iselin Nybø:

 – Dette vil avhjelpe krisen i store deler av næringslivet generelt, og i den hardt rammede reiselivsnæringen spesielt. Mange bedrifter står i fare for å miste viktig kompetanse under koronakrisen. Den utvidede permitteringsperioden kan bøte på det. Det er samtidig viktig at vi fortsetter den nødvendige omstillingen i næringslivet og at bedrifter med vekstmuligheter fortsatt får tilgang på kompetent arbeidskraft.

Arbeidsgivere må løpende vurdere hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft.

Usikker høst 

 – Arbeidsmarkedet har blitt gradvis bedre siden mai, og antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten. Derfor lytter vi til partene i arbeidslivet og utvider permitteringsordningen, sier Røe Isaksen.

NHO og flere arbeidslivsorganisasjoner har nemlig lenge etterspurt en slik utvidelse:

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen nå velger å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Dette har vi bedt om lenge. Det har vært helt vesentlig for bedriftene som nå kan holde på kompetanse og slippe å si opp sine ansatte. Slik vi forstår regjeringen har de satt inn en forlenget arbeidsgiverperiode etter 30 uker for å forsikre seg om at bedriftene vurderer at permittering fortsatt er riktig virkemiddel. Det har vi forståelse for, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på deres nettsider.

Midlertidig utvidelse

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.

Fortsatt indre grensekontroll

Alle som passerer grensen til Norge, blir i dag kontrollert. Samme type kontroll blir forlenget i 60 dager fra fredag 14. august. Justis- og beredskapsdepartementet understreker i en pressemelding at grensekontrollen kun medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 60 dager.

Det var 16. mars at Norge gjeninnførte kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av covid-19. Regjeringen foretar vurderinger minst hver trettiende dag om smittesituasjonen tilsier opphevelse av den midlertidige personkontrollen på indre grense.

LES OGSÅ: Ny EU transportpakke vedtatt. – En seier for alle som driver transport