Først ute var Geir A. Mo som tok det i finanskomitéens høring. Her er NLFs innspill i kortformat:

Mer treffsikre måter å fremme det grønne skiftet

Godsanalysene som ligger til grunn for NTP 2022-2033 viser at mengden gods som skal fraktes vil øke. Det meste av denne veksten havne på veiene – frem mot 2030 er veksten i gods på vei beregnet til nærmere 25%. Samtidig har norske myndigheter forpliktet seg til kraftige kutt i klimautslippene. NLF erkjenner at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, og ønsker å bidra til å minimere disse.

Lik, men lavere, arbeidsgiveravgift for godstransport på vei

Utviklingen i både det internasjonale og nasjonale godstransportmarkedet peker mot at det er nødvendig å endre dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift i vår næring. 

Fortsatt nedtrapping av formueskatten for arbeidende kapital

NLF ber Stortinget fortsette lettelsene i formuesskatten på arbeidende kapital slik som foreslått i Solberg-regjeringens budsjettforslag. 

Etterslepet på fylkesveiene må hentes inn

Tilstanden på fylkesveinettet er av svært varierende kvalitet. En stor andel av veiene er grusveier, og dekketilstanden er ofte dårlig. Alvoret blir understreket av at det ifølge tallgrunnlaget for statsbudsjettet for 2020 var 80% høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei sammenlignet med riks- eller europavei. 

Les hele høringsnotatet HER

Litt senere på dagen la NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni, frem disse punktene for Arbeids-og sosialkomitéen:

Mobilitetspakke 1 – utstasjonering – nytt regelverk

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i mange år satt fokus på utfordringene i transportbransjen, preget av et stort innslag av useriøse aktører, utnyttelse av arbeidstakere, brudd på allmenngjøringsloven, systematiske forsøk på omgåelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, juks med fartsskrivere, bruk av avgiftsfri diesel, brudd på kabotasjebestemmelsene mm. 

Forsterket samordnet kontroll

Useriøse aktører i transportnæringen begår lovbrudd på kryss og tvers av etatenes kompetanse og myndighet, og det nye EU-regelverket gjenspeiler også dette. Kontroll-innsatsen må innrettes deretter, slik at vi umiddelbart får på plass en effektiv kontroll og sanksjonering når reglene trer i kraft. Opprettelsen av A-krimsamarbeidet har vært et skritt i riktig retning for å møte organisert kriminalitet. 

Varebilsegmentet må bli et satsingsområde for A-krimsentrene

Økt netthandel gjør at varebilsegmentet vokser raskt, samtidig som det er underlagt få reguleringer og kompetansekrav til de ansatte. Koronapandemien har bidratt til en sterk vekst i dette transportsegmentet. Vi er bekymret for at useriøse aktører får fotfeste, og presser de seriøse ut av markedet. 

Les hele høringsnotatet HER