Innlegget er skrevet av Odd Hugo Pedersen, regionssjef og Frank Lauritz Jensen, rådgiver NLF Nordland/Troms/Finnmark.

For Nord-Norge er det svært viktig at de NTP-prosjektene som ligger i forslaget fra regjeringen blir gjennomført. Vi vil begrense oss til å mene noe om det vi kan best, – nemlig vei. Det framlagte forslag fra regjeringen gir grunnlag for optimisme, men vi som bor og arbeider her i landsdelen, ser at det er behov for enda sterkere satsing både på riksveinettet og ikke minst fylkesveinettet.

Det kan ikke være slik som det er i dag, at det er nærmere 80 % større fare for å bli drept eller hardt skadd på en fylkesvei kontra riksvei. Fylkene må derfor gis bedre mulighet til å oppgradere veinettet gjennom statlige rammeoverføringer til å utbedre fylkesveiene. Her støtter vi fullt ut «Fra kyst til markedsstrategien til Nordland og Troms-Finnmark fylkeskommuner.

Fylkesveien må oppgraderes

I regjeringens forslag til NTP er det flere viktige prosjekter som er kommet med både Megården-Mørsvikbotn og Hålogalandsveien har kommet med i tillegg til Sørelva – Borkamoen. Ulvsvågskaret var derimot ikke med i forslaget til NTP før stortingsbehandlingen, men har med Senterpartiets – og Arbeiderpartiets utspill de siste dagene fått ny aktualitet. Vi mener at Ulvsvågskaret og Tortenåsen må utbedres samtidig, for bedre masseutnyttelse. Ulsvågskaret og Tortenåsen er flaskehalser med til dels store framkommelighetsproblemer på vinterstid, vi støtter derfor fult ut det politiske initiativet fra nevnte partier for å få med Ulsvågskaret (og Tortenåsen) i første periode av NTP.

Med de ovennevnte utbedringsplaner som foreligger for strekningen Fauske- Bognes, vil det være mulig å bedre trafikksikkerheten, redusere kjøretid, redusere drivstofforbruk og CO₂ utslipp.

I Troms og Finnmark fylke er vi glade for at svært mange av våre prioriteringer er lagt inn i forslag til NTP, Dette gjelder deler av prosjektet Hålogalandsveien som er i Troms og Finnmark fylke samt, innfartsveien til Tromsø. Som en del av byvekstavtalen i Tromsø er også ny tunnel under Tverrforbindelsen planlagt, samt at Nye Veier er tildelt Nordkjosbotn- Hatteng og Olderdalen-Langslett. E45 Kløfta og Rv 94 til Hammerfest er også med. Vi savner prosjektet innfarten til Kirkenes, med Strømmen bru som en flaskehals for tungtransporten, her ble det bevilget planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2021 da burde det være naturlig at det ble prioritert i NTP.

Utfordrende fjelloverganger

NLF viser til at flere fjelloverganger i region nord har dårlig regularitet om vinteren på grunn av klimatiske utfordringer. E6 Saltfjellet, E6 over Sennalandet og E10 over Bjørnfjell er blant strekninger med dårligst regularitet. Når disse fjellovergangene er stengte utgjør det betydelige kostnader for næringslivet i forsinket godsframføring og uforutsigbarhet for øvrige trafikanter. I Statens vegvesen sitt innspill til oppdrag 1 fra Samferdselsdepartementet ble det skissert en løsning som vil høyne oppetiden på fjellovergangene og samtidig er regnet med positiv samfunnsøkonomisk nytte. NLF mener det bør prioriteres nye tiltak som vil øke oppetiden på E6 Saltfjellet, E6 Sennalandet og E10 Bjørnfjell, i tråd med Statens vegvesens prosjekt med «åpne vinterveier».

Vi ber videre om at det i NTP-perioden bevilges penger til dette prosjektet, som er beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Menon Economics har på oppdrag fra Samferdselsforum Nord (hvor NLF er medlem) beregnet at kostnadene til næringslivet ved stengte veier er betydelige og at disse investeringene vil gi god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger og samfunnsberedskap som også økes når oppetiden for de tre omtalte fjellovergangene bedres.

Betydelig miljø og trafikksikkerhetsgevinst

Det er særdeles viktig for landsdelen at veistrekningene blir utbedret, først og fremst for å sikre framføring av gods og personell, men åpne veier er også avgjørende for å opprettholde nødetatenes beredskap.

Denne oppgraderingen av veinettet. som foreslås vil gjøre det mulig å benytte modulvogntog i store deler av Nord-Norge.
Dette gir først og fremst et betydelig miljø og trafikksikkerhetsgevinst, reduserer antall vogntog på veiene og samtidig bedre lønnsomhet for en bransje som sliter med små marginer.

Norges Lastebileier-Forbund region Nord har i en årrekke arbeidet med å få prioritert veiprosjekter i Nord-Norge og opplever at det tar altfor lang tid fra planer foreligger til veiprosjektene realiseres. Derfor er det avgjørende viktig at vi får fortgang i å bygge ut ett veinett i hele landsdelen som er trafikksikkert med god framkommelighet som skaper forutsigbarhet for næringsliv og befolkning og som igjen skaper store eksportinntekter til nasjonen Norge.