Positiv utvikling i Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark

Det er en positiv utvikling i ulykkestallene for Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark så langt i år. Det er henholdsvis fire, fire og fem færre drepte ved utgangen av oktober i de tre fylkene sammenlignet med i fjor.

Troms og Finnmark, Vestland og Viken er i andre enden av skalaen med fire flere drepte enn året før, i samme tidsrom.

For de andre fylkene er tallene tilnærmet de samme som i 2020.

I oktober omkom en mann og en kvinne i 80-årene i Viken. Begge ulykkene skjedde med personbil. Det var også to dødsulykker på veiene i Rogaland denne måneden. Den siste skjedde lørdag da en person kjørte av veien og omkom på stedet.

Fylkene Troms og Finnmark, Vestland, Innlandet, og Vestfold og Telemark har opplevd én dødsulykke hver denne måneden. Alle de involverte var menn.

Totalt er det åtte drepte i oktober i år mot ti i samme måned i fjor.

Nedgang i møte - og utforkjøringsulykker de siste 10 årene

- Møte- og utforkjøringsulykker er fortsatt dominerende ulykkesårsaker. Men de siste årene har vi sett færre av denne typen ulykker. Dette er gledelig, og det kan se ut som om satsingen på møtefrie veier, og innsats for utbedring av sideterrenget og rekkverk begynner å gi resultater, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

Fremover vil vi i større grad intensivere arbeidsinnsatsen mot myke trafikanter og spesielt fotgjengerulykker, der vi ikke ser den samme positive trenden. Dette er noe vi tar tak i Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-25, som nå er ute på høring.

- Til sist vil jeg gjerne minne om vårt felles ansvar for trafikksikkerheten. Hvis alle holder fartsgrensen og kjører etter forholdene, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken vesentlig, avslutter Ranes.

Ulykkesutvikling i fylkene pr. 31.10 de siste årene. 2021 er et foreløpig tall

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Viken 38 19 27 14 15 16 17 21 4
Oslo 4 4 4 3 5 1 5 1 -4
Innlandet 14 12 14 9 8 11 11 11 0
Vestfold og Telemark 13 9 9 6 10 8 11 6 -5
Agder 9 11 10 3 8 7 2 4 2
Rogaland 8 8 14 7 8 1 4 6 2
Vestland 10 5 10 15 13 9 5 9 4
Møre og Romsdal 6 2 4 5 6 9 3 2 -1
Trøndelag 18 9 14 7 6 8 5 6 1
Nordland 9 8 6 6 5 13 8 4 -4
Troms og Finnmark 6 7 10 7 4 3 5 9 4
SUM 135 94 122 82 88 86 76 79 2