Mange private og offentlige aktører engasjerer seg i spørsmål rundt vilthensyn. Både grunneiere, jegere, berørte kommuner og øvrige myndigheter er opptatte av hvilke løsninger som velges på dette området ved bygging av ny veg.

Omfattende kartlegging

Nye Veier har satt igang et omfattende kartleggingsprogram for å finne gode og velfungerende løsninger for viltpassasjer på ny og trafikksikker E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen er vilthensyn en integrert del av planleggingen. Derfor er det også etablert dialog med lokalkjente ressurspersoner og representanter fra ulike viltlag for å øke kunnskapen om trekkveger. 

Planarbeidet baseres på følgende:

  • Vedtatt kommunedelplan for E18 Dørdal–Grimstad
  • Vedtatt planprogram for arbeidet med reguleringsplanen E18 Tvedestrand–Bamble
  • Dialogmøter og innspill fra grunneiere, viltlag, kommunene og øvrige myndigheter
  • Forundersøkelser med viltkameraer og snøsporing utført av Faun Naturforvaltning AS
  • Kartlegginger av vilttrekk på E18 Tvedestrand–Arendal og E18 Rugtvedt–Dørdal (åpnet i 2019)
  • Gjeldende håndbøker
  • Oppdatert viltfaglig kunnskap og utredninger utført av Elgprosjektet i Akershus og Faun Naturforvaltning AS

Beholder vegetasjonen

Viltpassasjer og andre krysninger som skal ivareta viltet, vil i den nye reguleringsplanen bli dimensjonerte og plasserte etter oppdatert kunnskap om vilt. I møtene med kommunene er kunnskapsgrunnlaget viktig som bakgrunn for forslagene til krysninger og konstruksjoner. I tillegg har det vært møter med lokale interessenter og viltnemnder for å innhente kunnskap og sikre at de er involverte i planarbeidet.

COWI AS og Faun Naturforvaltning AS har kartlagt og vurdert mange delområder langs den nye veglinjen for å kunne gi en faglig vurdering av behovet for faunapassasjer på den nye firefeltsvegen. Ny veg vil i deler av strekningen gå langs eksisterende E18. Viltet har kjente trekkveger, og påvirkningen på viltet er mindre i disse tilfellene.

Der E18 får ny trasé, blir gode og egnede plasseringer og riktig dimensjonering viktig. De best fungerende passasjene vil være der vegetasjon og topografi beholdes. Passasjer under større bruer vil også kunne fungere godt. Der det ikke ligger til rette for naturlig passering i plan, kan det være aktuelt å etablere viltoverganger som er best mulig tilpasset terrenget på hver side av vegen. Nye Veier tilstreber å beholde vegetasjonen nær viltpassasjene, slik at viltet kan holde seg i skjul mest mulig.

Kryssområder gir utfordringer

Hele vegtraseen fra Tvedestrand til Bamble får viltgjerder. I store kryssområder kan det imidlertid være utfordringer når det gjelder å unngå vilthendelser. I 2019 åpnet både ny E18 Tvedestrand–Arendal og E18 Rugtvedt–Dørdal. Det er viltgjerder på begge sider av veien på disse strekningene, men åpninger i gjerdene ved kryssområdene på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand, Longum ved E18 i Arendal og på Langrønningen ved E18 i Bamble. Erfaringene som er høstet her blir tatt med i videre planlegging og utforming av kryssområder på ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Det vil alltid være mulig for hjortedyr å komme inn til E18 i kryssområdene. Det er viktig at dyr som har kommet inn på fylkesveger eller næringsområder, har mulighet for å komme seg ut fra anlegget uten å bli skadet. Det kan være en utfordring å sikre at gjerder ikke hindrer dyr i å finne tilbake til skogen. Å bygge porter i viltgjerdene eller sluser der viltet kan komme ut, er aktuelle tiltak. Videre vil det være kameradekning langs hele den nye vegstrekningen og variable fartsgrenseskilt. Vegtrafikksentralen kan dermed både varsle viltnemndene og sette ned farten på veien. Dette er viktige tiltak for å hindre viltpåkjørsler.

Nye Veier er i gang med et femårig prosjekt for etterundersøkelser av viltets bruk av faunapassasjer på E18 Rugtvedt–Dørdal. Prosjektet gjennomføres av Norconsult AS i samarbeid med viltnemnda i Bamble kommune.

Nye Veier samarbeider også med Tvedestrand videregående skole om viltkartlegging på strekningen E18 Tvedestrand–Arendal. Erfaringene så langt viser at viltet benytter de etablerte viltpassasjene. 

Les også: NLF-medlemmer får rabatterte priser på biler fra syv merker