Arbeidet skal foregå i perioden fra og med onsdag 16. november til og med lørdag 10.desember.

Berører all trafikk

I flere år har det pågått en omfattende oppgradering av tunneler i henhold til den nye tunnelsikkerhetsforskriften, blant annet på E16. Det har medført lysregulering på delstrekninger, manuell dirigering, ledebilkjøring og stengte veier, spesielt nattestid.

Når strekningen mellom Voss og Arna skal gjennomgå omfattende arbeid, vil det få konsekvenser for både person- og godstrafikken.

Reisende på Bergensbanen må derfor kontakte Vy for detaljert informasjon i forhold til hvilke delstrekninger det blir Buss for tog i det aktuelle tidsrommet.

Omlasting av gods

For godstrafikken som i dag fremføres med tog mellom Bergen og Alnabru, får det konsekvenser i perioden 16.-22. november, samt 8.-11. desember. I disse periodene vil godstogene på Bergensbanen gå mellom Palmafossen på Voss og Alnabru.

Godset vil bli omlastet på Palmafossen, og bilkjørt mellom Palmafossen og Bergen.

På nattestid er det i dag ledebilkjøring på strekningen mellom Voss og Trengereid på grunn av tunnelarbeid:

  • Kl. 20:00 - 22:00             Kontinuerlig ledebilkjøring
  • Kl. 22:00 - 01:00             Stengt
  • Kl. 01:00                         Ledebilkjøring (en kolonne fra hver side)
  • Kl. 01:00 – 05:30            Stengt (etter at en kolonne i hver retning er gjennomført)

 

Ekstra åpning natterstid

I perioden 16. – 22. november og 8. – 11. desember vil det bli en ekstra åpning kl. 03:00 der ledebil kjører en kolonne fra hver retning.

Så stenges tunnelen igjen frem til kl. 05:30.

Det er viktig at de som kjører på den aktuelle strekningen følger med på Statens vegvesen sine trafikkmeldinger. Omkjøringsvei når E16 er stengt, er via Hardanger på Fv79 og Fv49, men her er det høydebegrensninger i Tokagjelet og i Hisdalen.

I tillegg er det ikke tillatt med modulvogntog på Fv79 og Fv49.