Transportbransjen har det siste halve året blitt kastet inn i en likviditetskrise man sjelden har sett maken til, som følge av de galopperende dieselprisene. Så voldsomme økninger på kort tid, har ført til at bedriftene ikke får kompensert dette hos sine kunder. 

Paradokset er at de som er verst å forhandle med er det offentlige selv, noe administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, har påpekt en rekke ganger.  

– Samtidig som staten selv håver inn milliarder på høye dieselpriser, nekter offentlige aktører å kompensere transportbedriftene, sier Mo. 

Nå er han glad for at næringsministeren kommer på banen. 

– Etter å ha slåss for å få finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, og resten av regjeringen til å erkjenne de utfordringer deler av vår næring sliter med, er det kjekt å få gjennomslag og oppleve at i alle fall en statsråd også skriftlig uttrykker sympati og forståelse, sier Mo. 

Oppfordrer til balansert byrdefordeling 

Næringsminister, Jan Christian Vestre (AP), sendte nylig ut et skriv, som NLF har fått tilgang til. 

I brevet påpeker han viktigheten av et balanserte kontraktsvilkår i offentlige anskaffelser. 

Vestre konstaterer at offentlige anskaffelser utgjør en betydelig del av den norske økonomien, og anerkjenner at det er mange næringsdrivende, også blant det offentliges leverandører, som nå opplever en krevende situasjon. Videre skriver han dette: 

«Jeg vil oppfordre offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår i denne situasjonen. Bruk av balanserte kontraktsvilkår kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. 

Jeg minner om at ubalanserte kontrakter særlig går ut over mindre leverandører, som også kan gjøre det vanskelig for dem å levere tilbud i offentlige anskaffelser. Uten disse mindre leverandørene svekkes konkurransen om kontraktene.  

I tillegg kan ubalanserte kontrakter også føre til prisøkninger, fordi leverandørene må prise inn økt risiko. Ubalanserte kontrakter kan dermed til sist ende med at anskaffelsene dere gjennomfører blir dyrere. Det er til skade både for dere som oppdragsgivere og for samfunnet generelt.»  

Ny veileder 

Vestre opplyser videre om at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) publisert en veileder om anskaffelser i krisetid på sin hjemmeside anskaffelser.no.  

Veiledningen redegjør for hvilket handlingsrom det er i anskaffelsesregelverket for å regulere fremtidige risikoer og utfordringer. Som det fremgår av veilederen, bør oppdragsgiver vurdere behovet for nærmere regulering og presisering av konsekvenser av ekstraordinære hendelser i fremtidige kontrakter. 

Nå håper NLF-direktøren at kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige selskapet lytter til næringsministeren.   

– NLF kommer, i hele organisatoren, til å bruke næringsministerens oppfordringer for alt det den måtte være verdt, avslutter Mo.