Dette kom tydelig frem under innspillsmøtet, som Samferdselsdepartementet inviterte til, torsdag 23. juni.   

I Hurdalsplattformen heter det at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.» Dette dannet bakgrunnen for innspillsmøtet. 

Seansen ble ledet av samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. I utgangspunktet skulle administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, holde innlegg, men på grunn av sykefravær, tok fagsjef i NLF, Knut Gravråk, over. 

– Det viktigste er at veiene bygges 

– Vi i NLF er veldig positive til måten veiprosjekter har blitt gjennomført på med Nye Veier. Både porteføljestyringen og finansieringsmodellen har vist seg å føre til et taktskifte i planer som før stod på vent. Effektene av organiseringen av veisektoren vi har i dag, er at det har blitt bygget mer vei for hver krone, sa Gravråk under høringen. 

Han bekreftet også at NLF deler de samme bekymringene, som regjeringen, om konsekvensene av fragmentering og kompetanse som forsvinner.  

– Samtidig er det ikke viktig hva selskapene heter, eller hvor kontorene ligger. Det viktigste er at veier blir bygget, og at de er dimensjonerte for fremtidig utvikling av veitransporten og den økte transporten av varer på veien, understreket Gravråk, og viste til Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport 1718/2019, som beskriver det kommende transportbehovet. 

Må ikke glemme fylkesveiene 

Videre var han klar på at fylkesveiene må få en mye mer sentral plass i NTP.  

– Her må man se de i et nasjonalt perspektiv, der veinettet knytter landet sammen. Det viktige er at fylkesveiene ikke faller mellom to stoler, og derfor må det forhindres ytterligere forfall på disse veiene. Dette er noe organiseringen av veisektoren må sikre, sa Gravråk.  

Samtidig understreket han at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig.  

– Omorganisering, som skal bidra til å oppgradere riks- og fylkesveinettet, må ikke gå på bekostning av de større infrastruktur- og motorveiprosjektene. Dersom det ikke er en helhetlig satsing, risikerer vi mindre effektiv utbygging ved kortere parseller som hindrer en overordnet linjeføring, og dermed reelt sett mindre vei for hver krone, uttalte Gravråk.  

Han understreket at det tillegg vil være en potensiell katastrofe for veisikkerheten dersom det ikke ligger statlige føringer for hvordan fylkene skal utføre drift og vedlikehold av veiene, og at dette ikke får nok finansiering.  

Bekymret 

– Vi opplever dessverre tidvis store fremkommelighetsproblemer vinterstid fordi kvaliteten på vinterdriften er for dårlig. Klimaforskerne varsler mer ekstremvær, noe som tilsier økte ressurser til drift og vedlikehold og rassikring. Grunnet dette ser vi med bekymring på signalene fra regjeringen om at viktige samferdselsprosjekter nå skal nedskaleres, revurderes eller rett og slett legges døde, påpekte Gravråk. 

Det ble gjentatt at en nedskalering skjer samtidig som transport på vei bare kommer til å øke fremover.  

– Hvis veiene nedskaleres eller blir satt på vent, kommer vi til å få en veipropp vi tvilsomt klarer å bygge eller asfaltere oss ut av. Med fremtidens bærekraftige lastebilflåte trenger vi både god vei, og god nok infrastruktur til lading og fylling av fornybare drivstoffkilder, sa Gravråk.   

Kort oppsummert mener NLF at det viktigste er at organiseringen av veisektoren fører til helhetlig bygging av mer og tryggere vei, ikke mindre.  

– Uavhengig av hvordan regjeringen ønsker å organisere veisektoren er det kritisk for samfunnet at varene kommer frem, og at Norge ikke stopper opp, avsluttet Gravråk.