NLF gir derfor sin fulle støtte til Statens veivesen (SVV) i sitt svar på høringsnotatet som ble mottatt den 29. april 2022. Der vises det til at Samferdselsdepartementet ber om at det fremmes forslag som innebærer at perioden ukrainske førerkort anerkjennes i Norge, forlenges fra tre til tolv måneder.  

Kan kjøre i inntil seks måneder 

Forslaget er selvsagt knyttet til situasjonen i Ukraina med et stort antall ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. 

Slik reglene er i dag, vil et ukrainsk førerkort være gyldig for kjøring i inntil tre måneder. Personer med førerkort fra land utenfor EØS, som oppholder seg i Norge midlertidig, og har gyldig oppholdstillatelse og arbeidskontrakt utover tre måneder, kan kjøre her i landet i inntil seks måneder.  

Fem ganger så mange dødsulykker 

SVV viser i høringsnotatet til at etaten ikke har detaljert kunnskap om det ukrainske systemet for trafikkopplæring og prøver, og viser samtidig til statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som viser at Ukraina har omtrent fem ganger så mange dødsulykker per 100.000 innbygger som Norge.  

SVV foreslår på denne bakgrunn at den utvidede perioden ukrainske førerkort er gyldige for kjøring i Norge kun skal gjelde for førerkort klasse B.  

De ber samtidig om innspill fra høringsinstansene om økning av gyldighet fra tre måneder til ett år, også skal gjøres gjeldende for førerkort i øvrige klasser.  

 
Trafikksikkerhet først 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har stor forståelse for at det iverksettes tiltak som skal gjøre situasjonen for de ukrainske flyktningene enklere, og at det er ønskelig at de får mulighet til rask integrering i Norge, blant annet gjennom aktiv deltagelse i det norske arbeidsmarkedet. NLF mener at det ikke må lempes på noen krav knyttet til de tunge førerkortklassene.  

NLF mener at trafikksikkerhetsaspektet må veie svært tungt og støtter derfor SVVs vurdering om at det ikke gis utvidet gyldighet for de tunge førerkortklassene.