Hagens Transport, påklaget avgjørelsen om gebyr i en klage 26. oktober 2021. Gebyret ble opprettholdt av Statens vegvesen i vedtak datert 17. november 2021. Hagens Transport ba 19. desember 2021 om at saken skulle oversendes til tingretten.  

Statens vegvesen sendte saken til Østre Innlandet tingrett 14. januar 2022. Det ble samtidig vurdert at det ikke forelå «særlige grunner» til å frafalle gebyret, og gebyret ble opprettholdt. Østre Innlandet tingrett avsa 1. april 2022 kjennelsen om at klagen ikke ble tatt til følge. 

Fikk ikke medhold hos lagmannsretten 

Hagens Transport anket avgjørelsen videre til Eidsivating lagmannsrett, men fikk heller ikke der medhold.  

Selskapets advokat, Robert Aksnes, en av NLFs advokater i Advokatfirma Vectio, forteller til Lastebil.no at saken nå ankes videre til høyesterett.  

– I dommen fra lagmannsretten, opprettholdes altså vedtaket, men de mener at Hagens Transport hadde grunn til å prøve saken. Nå går saken videre til Høyesterett. Årsaken til dette, er at forskrift om gebyr til foretaket for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en ansatt gjør, i visse tilfeller, fører til dobbelt gebyr til foretaket. Dette til tross for at foretaket ikke er å bebreide for forholdet, påpeker Aksnes.  

Prinsipiell sak 

 – Dette har blitt en prinsipiell sak for oss. Det er ikke riktig at vi skal bøtelegges dobbelt, når vi som selskap ikke kan klandres for det en av våre sjåfører har gjort feil. Vi har sett oss lei på at denne bransjen har blitt en skyteskive, og nå må vi stå mer samlet for å få noen rettigheter, sier Kai Hagen, daglig leder i Hagens Transport. 

Han mener at de er fryktelig urettferdig behandlet, og at Statens vegvesen har helt feil fokus.  

–  Dette er helt feil bruk av tid og ressurser, og det er nesten så en mister lysten til å drive med det en gjør fordi det er så høy risiko for å bli stemplet som nær sagt kriminell for småting, sier Hagen.  

– Ikke akseptabelt 

Han synes derfor man ikke bare skal godta at transportselskapene risikerer å få dobbelt opp med bøter hver gang en sjåfør gjør en feil.

–  Hvis det blir sånn, lurer jeg videre på hvor grensene går. Skal det være slik at dersom en sjåfør blir tatt med en mobil i hånden under kjøring, så skal vi som selskap få en ekstra bot? Slik kan vi ikke ha det, og dette kan vi ikke akseptere, avslutter Hagen. 

Dette er grunnen til at han har bestemt seg for at denne saken bare må tas videre.  

– Viktig sak 

Hagen får også støtte av NLF-direktør, Geir A. Mo. 

– For NLF er det et avgjørende prinsipp at dersom en bedrift skal ilegges straff, gebyr eller bot må selskapet være å bebreide, altså enten å ha unnlatt å gjøre noe de skulle ha gjort, eller gjort noe de ikke burde ha gjort. I saken som Hagens Transport fremstår det åpenbart at de ikke er å bebreide. Da skal de heller ikke ilegges gebyr automatisk, slik vi har sett i denne saken. Jeg er derfor glad for at denne saken havner i Høyesterett, da dette er en viktig prinsippsak som vil berøre mange, sier Mo.