Regelendringene kommer som følge av innføringen av mobilitetspakken i norsk rett, og er også et viktig element i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportbransjen.

Samferdselsdepartementet sendte først et rundskriv på garantisummer for løyver 2022 og 2023 torsdag 27. oktober. De har derimot måttet korrigere dette etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) påpekte at det manglet riktig løyvepris på varebil for de som allerede hadde løyve på kjøretøy over 3500 kilo.

Last ned korrigert versjon her 

Fornøyd

NLF er svært glad for at disse reglene nå klargjøres

– Det er viktig for at norske transportører som utfører internasjonal godstransport med varebiler, kan få utstedt særskilt løyve for slik transport i tråd med mobilitetspakkens regler. Etter at reglene ble innført i EU-landene tidlig i 2022, har det vært uklart om bruk av tungbilløyve ville kunne medføre gebyr for norske transportører ved kontroll langs vei av varebiler, sier viseadministrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni.   

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form. 

Garantierklæring 

Etter forskrift 26. mars 2003 om yrkestransport med motorvogn og fartøy, skal søker ved søknad om løyve framlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap.  

Garantierklæringen må ha en kroneverdi tilsvarende den fastsatte euroverdien per løyve. Kursen skal være den som er kunngjort offisielt i hver EFTA-stat den første virkedagen i oktober, uttrykt i norske kroner.  

For løyver med internasjonal godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 2500 kilo og opptil 3500 kilo, skal det i perioden 1. november 2022 til 31. desember 2022 benyttes garantisum basert på valutakursen per 1. oktober 2021.  

18 000 kroner for løyve på varebil ut året, så stiger det 

Etter yrkestransportforskriften skal søker ved søknad om et løyve for internasjonal godstransport med tillatt totalvekt over 2500 kg og opp til 3500 kg legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på 18 000 kroner for det første løyvet og 9000 kr for påfølgende løyver.  

I perioden fra 1.januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 19 000 kr for det første løyvet og 10 000 kr for påfølgende løyver.  

95 000 kroner for løyve for motorvogn over 3500 kilo 

I periode fra 1. november 2022 til 31. desember 2022 er garantisummen etter avrunding satt til 9000 kroner for påfølgende løyver med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg opp til 3500 kg.  

Garantisum for 2023 for løyve for godstransport med motorvogn eller motorvogn med tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kilo er satt til 95 000 kr for det første løyvet og 53 000 kr for de påfølgende løyvene. Videre vil det koste 10 000 kr for de påfølgende løyvene med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg opp til 3500 kg, melder samferdselsdepartementet. 

Søknad om løyve som kommer inn før 1. januar 2023, kan følge den garantisummen som gjaldt på søknadstidspunktet dersom søknaden er komplett, mens søknader om løyve som kommer inn etter 1. januar 2023, må bruke garantisum for 2023. 

Ombytting av garanti  

Når en garanti avløser en annen, regnes dette for ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av antall løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyvene til løyvehaveren. 

Historiske garantisummer for løyver for godstransport over 3500 kg og turvognløyver er som følger: 

År  Første løyve i hver løyvekategori  Påfølgende løyve i hver løyvekategori 
2022  90 000  50 000 
2021  98 000  55 000 
2020  90 000  50 000 
2019  85 000  47 000 
2018  84 000  47 000 
2017  81 000  45 000 
2016  85 000  47 000 
2015  73 000  41 000 
2010-2014  77 000  43 000 
2000-2009  75 000  42 000