Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å luke ut kjøretøy som ikke er i god nok stand og førere som ikke følger regelverket.

- Jeg er veldig stolt av jobben som gjøres på alle landets kontrollplasser. Ikke minst det at vi klarer å opprettholde den store aktiviteten vår til tross for smitteverntiltakene vi har levd med de siste årene. Dette er et viktig bidrag til at vi som samfunn kommer enda nærmere målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Nesten en halv million innom kontrollplassene

I 2021 ble det ble det gjennomført totalt 79 856 tungbilkontroller i Norge, rundt 800 flere enn i 2020. Det ble avdekket feil og mangler i 43 168 kontroller, det tilsvarer 54 prosent. Kjetil Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved over halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

- De aller fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne, sier Wigdel.

I fjor var omtrent 470 000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Rundt 80 000 av disse ble plukket ut til en grundigere kontroll, mens det store flertallet fikk kjøre videre etter en kort sjekk.

- Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

Over 23 000 fikk ikke kjøre videre

23 096 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12 500 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

- De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3 677 gebyr for overlast. Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp, sier Wigdel.

1 729 anmeldelser

1 729 førere og transportbedrifter ble anmeldt etter kontroller langs vegen i løpet av 2021. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt. De som jukser med kjøre- og hviletiden får et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket og de utgjør en fare i trafikken. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs vegen, sier Wigdel.