I et nytt brev til finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, klima og miljøminister, Espen Barth-Eide og samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, ønsker NLF sammen med NHO Transport og Neste Corporation, å fremme Hurdalsplattformens punkter om biodrivstoff, der det blant annet står at avgiftsnivået skal reduseres. I tillegg viser de til budsjettenigheten med SV hvor det blir formulert at:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoff-blandinger med 100 prosent avansert biodrivstoff og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.» 

Stort potensial 

Norge har ambisiøse klimamål, og regjeringen har i Hurdalsplattformen signalisert at Norge skal redusere utslippene med 55 prosent innen 2030, både i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Bærekraftig biodrivstoff bidrar i dag med utslippsreduksjoner i størrelsesordenen 1,3 millioner tonn CO2 årlig.  

– Det er et stort potensial for ytterligere utslippsreduksjoner fra økt bruk av bærekraftig biodrivstoff som erstatning for fossilt drivstoff. Spesielt de tyngre delene av transportsektoren er avhengig av å bruke biodrivstoff for å redusere sine utslipp, mener NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo.  

Dagens omsetningskrav for biodrivstoff og det foreslåtte kravet for avansert biodrivstoff for ikkeveigående maskiner, legger til rette for utslippsreduksjoner fra aktiviteten som omfattes av kravene.  

– Utfordringen i dag er at det ikke stimuleres til ytterligere utslippsreduksjoner utover det som følger av omsetningskravene. Dette skyldes i hovedsak at alt biodrivstoff er ilagt veibruksavgift, ikke bare det som brukes til å oppfylle omsetningskravet. I tillegg utarbeidet Direktoratet for økonomistyring og Miljødirektoratet utarbeidet i 2021 en drivstoffmatrise for tunge kjøretøy der matrisen gir biodrivstoff 0 klimapoeng, påpeker Mo. 

Viser til budsjettenighet med SV 

For å følge opp budsjettenigheten med SV fra i fjor høst, mener NLF at det i revidert nasjonalbudsjett bør legges frem et forslag for fritak for veibruksavgift for 100 prosent avansert biodrivstoff og samtidig innføres en ordning for rapportering av biodrivstoff solgt utover det som rapporteres som del av omsetningskravet. 

– På denne måten kan det stimuleres til ytterligere bruk av avansert bærekraftig biodrivstoff og større utslippsreduksjoner enn det som følger av dagens omsetningskrav, mener Mo. 

 Potensielt vil et avgiftskutt gi økt etterspørsel fra offentlige og private anskaffelser kan stimulere til økt produksjon og merinvesteringer, og vil også være gunstig for næringsutviklingen og aktørene som jobber med produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.  

– Vi mener det er viktig å legge til rette for at private og offentlige anskaffelser kan bidra til å stimulere til en positiv utvikling i biodrivstoffmarkedet i Norge, og kan bidra til realiseringen av biodrivstoffmålene i Hurdalsplattformen, avslutter Mo.