I løpet av 2021 steg drivstoffprisene med hele 26 %. En liter diesel levert via CircleK hadde pr. 1. januar 2021 en pris på kr. 11,22 ex MVA pr. liter. Pr 9. mars 2022 kostet den samme literen kr. 18,54 eks. MVA! Det er en differanse på hele kr. 7,32 tilsvarende 65,24 %. Fra 1. januar i år er økningen på 4,59 kr = 32,9 %! Bare de to siste døgnene har prisen økt med 176 øre + MVA! Det spås en dobling i oljeprisen de neste månedene – noe som vil medføre en ytterligere sterk økning i prisene.

-For transportleverandører som er hektet opp i avtaler som ikke gir rom for prisjusteringer basert på endringer i drivstoffprisene er dette drepen, sier Mo som frykter et konkursras i bransjen dersom regjeringen ikke tar grep.

Forsyningslinjene er truet

Norsk transportnæring består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter uten stor administrasjon, økonomisjefer eller forhandlingssjefer. De er spredt utover i by og bygd og utgjør en svært viktig del av grunnlaget for vår spredte bosetting, og ikke minst for at det også finnes arbeidsplasser for den parten i et forhold som ikke er sysselsatt i helse eller skole. Hele 75 % av medlemsbedriftene NLF har fem eller færre biler. NHO Logistikk og Transport organiserer drøyt 500 medlemsbedrifter med om lag 13 000 egne ansatte. Til sammen sørger våre bedrifter for å opprettholde forsyningslinjer og vareflyten over hele landet. Uten våre bedrifter og ansatte stopper Norge i løpet av kort tid. Å bevare en lønnsom norsk transportnæring er av avgjørende betydning ikke minst av beredskapsmessige hensyn, noe pandemien og den pågående krisen til fulle viser oss.

- Mange av våre medlemmer har ikke likviditet til å klare seg gjennom denne krisen. Staten må nå gå foran og ta initiativ til å reforhandle alle anbud som transportører og alle andre er involvert i slik at vi får reflektert den drivstoffprien vi nå opplever, fortsetter Mo.

Staten tjener enorme summer på oljeprisøkningen

Den norske stat tjener enorme summer på den oljeprisutviklingen vi ser nå. Økonomer avisen Dagens Næringsliv har snakket med har beregnet at Norge kan tjene seks ganger så mye på den pågående krisen som beregningene som lå til grunn for årets statsbudsjett.

- Inntektene kan bli ufattelige 1 750 milliarder kroner ifølge anerkjente økonomer. Det er sannsynlig at disse beregningene er heftet med en del usikkerhet, men at Norge vil ha enorme ekstra inntekter som følge av den internasjonale situasjonen er hevet over tvil. Landet har derfor gode muligheter til å iverksette ekstraordinære tiltak, sier NLFs direktør.

Her er brevet NLF og NHO LT i dag sendte til finansministeren, morgendagens dieselpris er påført for hånd. Foto: André Kjernsli. Her er brevet NLF og NHO LT i dag sendte til finansministeren, morgendagens dieselpris er påført for hånd. Foto: André Kjernsli.

Staten må iverksette ekstraordinære tiltak 

Situasjonen som beskrives ovenfor er dramatisk, og konsekvensene for norske arbeidsplasser og næringsliv kan bli like dramatisk hvis ikke Staten bruker noen av de store ekstrainntektene til å avhjelpe situasjonen og konsekvensene for transportnæringen.

- På samme måte som Staten ved starten av pandemien innførte ekstraordinære tiltak i mange hundre milliarders klassen, og ved starten av strømkrisen også innførte tiltak for særskilte næringer, må Staten nå innføre tiltak for å sikre økonomisk grunnlag for norske transportselskaper.

NLF og NHO Transport og Logistikk ber derfor om at følgende tiltak blir iverksatt;

1) Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften.

NLF og NHO LT ber om at staten midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften. Den utgjør kr. 3,52 pr. liter diesel og vil være et vesentlig bidrag til å bedre likviditeten til transportselskapene. Tiltakene kan innføres generelt eller det kan avgrenses til godstransport og egentransport i næring. Praktisk kan det gjennomføres av selskapene som distribuerer drivstoff, som allerede i dag administrerer innkreving av drivstoffavgifter på vegne av staten. Utenlandske selskaper med felleskapstillatelse som fyller drivstoff i Norge, kan få refundert

avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing. Dette bør kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte. Tiltaket vil, etter vår vurdering, enkelt la seg finansiere gjennom statens økte inntekter som følge av den internasjonale situasjonen. Hvis en legger til grunn at næringen bruker ca. 1 milliard liter diesel pr. år vil inntektstapet for Staten blir på om lag 3,5 mrd kroner pluss MVA. Sett i sammenheng med de enorme ekstrainntektene Staten vil få som følge av krisen er dette overkommelig.

2) Innføring av ordning med «Professional diesel» i Norge

Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i Norge. Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med utgangspunkt i EUs energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland.

Ordningen innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt avgift til selskapene i transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter. Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med dette direktivet.

CO2-avgift til besvær

Det er også grunn til å stille spørsmål med grunnlaget for de høye CO2 avgiftene på drivstoff gitt situasjonen nå. Hensikten med å prise CO2 så høyt som en gjør nå er å bidra til høyere priser på fossilt drivstoff for å lette overgangen til fossilfrie løsninger. Slik situasjonen nå er det åpenbart at det ikke er behov for en slik avgift.

Ønsker du å lese hele brevet til finansministeren? Klikk her