Bakgrunn:

Det har lenge vært et ønske om å likestille bompengetakstene for biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy. Stortinget har flere ganger diskutert saken, og i mai 2021 ba Stortinget regjeringen om å sørge for at biogasskjøretøy behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i bomringene. I AutoPASS-systemet er det imidlertid ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy med biogass, og ikke naturgass, på tanken ifølge Statens Vegvesen.

Statens vegvesen får nå i oppdrag å utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3 500 kg kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling. Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Eventuelle kontrollordninger som skal gjelde kjøretøy som går på biogass spesielt, vil måtte administreres av lokale myndigheter som ønsker en slik ordning.

Trenger forutsigbarhet

-Næringslivet og transportørene er helt avhengig av forutsigbarhet også på dette området, og det å legge opp til en ordning som skal administreres og besluttes lokalt er helt uakseptabelt og i strid med det som burde være intensjonen bak en slik ordning, sier NLFs administrerende direktør Geir A. Mo.

I budsjettforliket på Stortinget ba en om en løsning der biogasskjøretøy behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i bomringene. Dette ble gjort fordi den forrige regjeringen ikke fulgte opp et tidligere vedtak i Stortinget om dette. Leveringen fra Statsråden ser nå ut til å bli en ordning der en lokalt skal beslutte om en ønsker en slik ordning og der en lokalt skal ha kontrollfunksjonen. Det han her gjør er å gjenta argumentasjonen fra Hareide og han gjør etter min vurdering ikke engang et forsøk på å oppfylle det Stortinget flere ganger har bedt om.

-Løsningen fremstår helt håpløst og vil kunne innebære forskjellige takstgrupper og forskjellige kontrollregimer fra bompengesone til bompengesone. Det sier seg selv at dette ikke går, fortsetter Mo.

NLF har tatt til orde for en ordning med tre nivåer for bomtakster når disse skal være basert på utslipp; null, lav og høy. Fordeling mellom gruppene, og tidspunkt for justering må være likt for hele landet slik at både transportørene og kundene som skal betale gildet, sikres forutsigbarhet og lavest mulige administrative kostnader.

 Forslaget skaper rot og merarbeid

-Vi trenger ensartede, nasjonale regler på dette området – ikke en jungel av ordninger, takster, kontrollregimer og justeringstidspunkt. Statsråden synes å glemme at dette skal administreres av noen og betales av andre, sier NLF-direktøren.

Mo fortsetter; - Det er også slik at det i dag ikke omsettes annen type gass enn biogass til bruk på lastebiler. Noe kontrollregimene, utover å pålegge distributørene å rapportere dersom en begynner å omsette naturgass, synes det derfor ikke å være behov for.

Etter Norges Lastebileier-Forbund sitt syn kan dette gjøres veldig enkelt; Biler som går på biogass er registrert med GA-skilter. De kan derfor enkelt plasseres i nullutslippsklassen i alle bomstasjoner og tillates å registrere bomabonnement i tråd med dette. Gjennom registeringen dokumenterer de også at kjøretøyet kun fungerer på gass.  – Jeg minner om at ordningen med avgiftsfri diesel fungerer på samme måte, gjennom et tillitsbasert system med etterfølgende kontroller, sier Mo

-Dette trenger ingen utredning og kan etter vår vurdering innføres så fort alle brikkeutstedere har fått beskjed om det, avslutter Mo.