Samferdselsetaten har, som en del at strategien for å holde veiene frie for sjåfører som kjører i ruspåvirket tilstand, sendt ut et forslag om endring i veitrafikkloven. Forslaget går altså ut på at Tolletaten ved tollkontroll kan foreta foreløpig test av om fører av motorvogn er ruspåvirket  

NLF mottok et brev om dette fra Samferdselsdepartementet datert 25. januar 2022, og NLF støtter departementets forslag om «en ny § 22 c i vegtrafikkloven», for å etablere hjemmelsgrunnlag for denne endringen.  

-NLF mener dette er en naturlig del av et samarbeid mellom kontrolletatene langs vei, og vil utnytte tilgjengelige kontrollressurser på en formålstjenlig måte, sier NLFs Geir A. Mo. 

Naturlig del av jobben  

Tolletaten utfører allerede en rekke kontroller knyttet til fører og kjøretøy, inklusive å avdekke mistanke om ruspåvirket kjøring. 

-Den foreslåtte endringen vil etter NLFs mening effektivisere og styrke trafikksikkerhetsarbeidet knyttet til ruspåvirket kjøring for alle trafikantgrupper, og øke sjansene for å avverge «import» av mulig ruspåvirkede sjåfører, fortsetter han.

NLF mener også at Tolletatens mulighet for å foreta foreløpig test vil øke oppdagelsesrisikoen for ruspåvirket kjøring og dermed bidra forebyggende.