For å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy tilbyr Enova et tidsavgrenset støtteprogram rettet mot utbygging av dedikert ladeinfrastruktur.  

Enova støtter virksomheter som skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy. Dedikerte ladere etableres for spesifikke virksomheter og deres behov, plasseringen vil som oftest være bak virksomhetens port eller i et adgangsbegrenset område. 

Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet.  

Hvem kan søke? 

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte.  

Enova støtter ikke ladere til busser i offentlig støttet trafikk. 

Hvor mye kan man få i støtte? 

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter søknadskriterier. Det gis maksimalt støtte til inntil 40 prosent av godkjente merkostnader, begrenset til 10 millioner kroner.  

Følgende søknadsfrister gjelder for 2023. 

  • 31. januar  
  • 2. mai 
  • 4. september   
  • 5. desember 

  Les mer om programmet på Enova.no