Med en ny tilskuddsordning for offentlig tilgjengelig hurtigladning, skal man sikre at transportnæringen slipper å stå i ladekø sammen med privatbilister.  

Tungtransport står for en fjerdedel av klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo. Skal disse kuttes, må flere tunge kjøretøy være elektriske. 

Mangel på lademuligheter 

Oslo mangler lademuligheter for mange av de tunge elektriske kjøretøyene, og transportbedriftene i Oslo oppgir at manglende lademuligheter er en av de aller største barrierene for omstilling til elektriske kjøretøy. Dermed er utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading avgjørende, skriver Oslo kommune i en pressemelding.  

Syv prosent av nye lastebiler solgt i Oslo i 2022 er elektriske. Selv om dette er den høyeste andelen i landet, er det likevel nødvendig med forsterkede virkemidler dersom Oslo skal nå klimamålene innen 2030.  
 
– Skal tungtransporten bli elektrisk, trenger bilene hurtiglading. Det mangler de i dag, og derfor vil Oslo kommune gi støtte til utbygging av ladestasjoner. Med denne støtteordningen dekker vi en stor del av investeringen for de som vil sørge for offentlig hurtiglading for tunge kjøretøy, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.   

Dekker opptil 80 prosent av investeringskostnadene 

Ordningen innrettes som en konkurransebasert tilskuddsordning. Tilskuddssatsen blir på maksimalt 80 prosent av kostnadene og 15 millioner kroner per lokasjon.  

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) synes det er en flott ordning, men påpeker viktigheten av tilgjengelighet og plassering. 

– Vi vil være positive til en slik ordning, dersom det resulterer i hurtigladestasjoner som er åpne og tilgjengelige for alle som driver næringstransport. En hurtigladestasjon for tunge kjøretøy må som nevnt ha effekt nok til å gjøre rask opplading slik at ladestoppen blir kortest mulig, påpeker seniorrådgiver i NLF, Thorleif Foss.  

Videre understreker han at for å oppnå ønsket om å gjøre bruken av elektriske lastebiler enklere i Oslo-regionen, vil det også avhenge av hvor mange ladestasjoner det er snakk om. 

– I tillegg er det viktig at ladestasjonene i byområder er lett tilgjengelige, plasseres «riktig» og utformes på en bra måte for tunge kjøretøy, avslutter Foss. 

Flere ordninger 

Klimaetaten lanserte høsten 2021 en tilskuddsordning for lading av lastebil og buss. 

Dette tilskuddet er på maksimalt 1 million kroner, og ordningen har ført til utbygging av hurtigladere hos bedrifter, men i hovedsak til egne biler, ikke offentlig tilgjengelige ladestasjoner.   

Regler for å søke støtte

Konkurransen vil ha to søknadsfrister: 1. desember og 1. mars. Dersom en søknad ikke får tilsagn etter den første søknadsfristen, har søker anledning til å levere samme søknad til søknadsfristen i mars. 

Det stilles følgende minimumskrav til ladestasjonene: 

 • Søkerne søker selv om tilskuddssummen som er utløsende for at de etablerer ladestasjonen.  
 • Søknader vil blant annet vurderes ut ifra kriterier som kostnadseffektivitet og at stasjonene plasseres i nærhet til hovedveiene.  
 • Størrelsen på stasjonen vil også bli tillagt betydelig vekt. 
 • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW hver. 
 • Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW. 
 • Ladestasjonen må etableres i Oslo.  
 • Driftsstart skal være senest ett år etter tilsagnsdato. 
 • Ladestasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97 prosent på årlig basis. 
 • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.  
 • Det skal legges ved en skisse som sikrer trygg trafikkavvikling inne på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring. 
 • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.