Prisutviklingen på diesel førte til at drivstoffindeksen økte med 17,1 prosent fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg drivstoffindeksen med 51,1 prosent. 

Drivstoffindeksen er basert på selskapenes priser på truck-diesel som blir hentet inn fra de største drivstoffleverandørene. Det blir beregnet et gjennomsnitt for de tre månedene i kvartalet. 

Høyere kapitalkostnader  

Delindeksen for kapitalkostnader økte med 8,3 prosent fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg kapitalkostnadene som består av avskrivninger og rentekostnader med 24,9 prosent. 

Økte øvrige kostnader  

Delindeksen for øvrige kostnader steg med 2,9 prosent fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg øvrige kostnader som består av administrasjon, forsikring, reparasjon og service, dekk og vektårsavgifter/ årsavgifter med 6,1 prosent 

Svak økning i arbeidskraftkostnader

Delindeksen for arbeidskraftkostnader steg med 0,1 prosent fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler økte indeksen for arbeidskraftkostnader med 2,8 prosent. 

Endring fra 1.kvartal 2022: 

Ny referanseperiode (2021k4 = 100): Kostnadsindeks for lastebiltransport vil fra og med publiseringen av 1.kvartal 2022 ha en ny referanseperiode. Den gamle referanseperioden var 1. kvartal 2016, mens den nye referanseperioden vil være 4. kvartal 2021. 

Prisjustering av vekter: Ved gjennomgangen av indeksen er vektgrunnlaget oppdatert for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen for lastebiler. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i prisnivået fra 4. kvartal 2021. 

Ny indeks: Fra og med 1. kvartal 2022 er det utarbeidet en indeks uten drivstoffkostnader i tillegg til Totalindeks, Indeks uten bom- og ferge, Indeks uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader. 

Om statistikken 

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) har det faglige ansvaret for KILT, dvs innhenting, bearbeiding, beregning og publisering av indeksene.  
  • NLF er oppdragsgiver. SSB og NLF har et tett samarbeid i utviklingen av indeksen. Fra 2019 ble indeksen endret både mht kjøretøygrupper, vektingsgrunnlag og publiseringshyppighet. Det ble da nedsatt en referansegruppe som fulgte, og ga innspill i arbeidet med revisjonen. 
  • KILT er en indeks som måler utviklingen i kostnadsnivå over tid.  
  • Indekstallene beregnes på bakgrunn av en rekke data som Statistisk sentralbyrå henter inn fra leverandører av de ulike innsatsfaktorer.  
  • Det beregnes så et gjennomsnitt for hele kvartalet for disse kostnadene. For eksempel hentes inn alle listeprisene (uten transporttillegg og rabatter) på truckdiesel fra fire leverandører.  
  • Det blir beregnet et gjennomsnitt av alle prisene for alle dagene i kvartalet. Dermed er det mulig å sammenligne gjennomsnittlig pris ett kvartal med gjennomsnittlig pris et annet kvartal. Indeksen måler ikke endringer i pris fra en dato til en annen.