Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kalte mandag 27. juni inn til krisemøte med bakgrunn i at våren og forsommeren i år har vært preget av mange alvorlige ulykker i hele landet. Så langt i år viser Statens vegvesens foreløpige tall at 60 personer har omkommet på norske veier, tilsvarende tall for første halvår i fjor – til og med juni – var 31.

Et av tiltakene som ble vedtatt på møtet, og som skal iverksettes, er forsterket informasjons og kampanjearbeid om trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber ferjerederiene om å bidra til arbeidet med informasjons- og kampanjearbeidet om trafikksikkerhet.

Slipp forbi

Ombordkjøring på ferjene er regulert i forskrift om transport på ferje § 3, og denne sier at kjøretøy skal tas med i den rekkefølge de har ankommet ferjekai. Avkjøring er ikke regulert.

SVV ber rederiene om å tenke på i hvilken rekkefølge kjøretøyene om bord blir sluppet av når de stuer disse ved ombordkjøring. Det henstilles til personbiler blir sluppet av før tyngre kjøretøy og bobiler i den grad dette er mulig. På denne måten ønsker de i større grad å forhindre at farlige situasjoner langs veien oppstår hvor det blir foretatt farlige forbikjøringer.

Informasjon om bord

Statens vegvesen vil utarbeide en ny informasjonsvideo om trafikksikkerhet. Denne vil vi sende til rederiene og ber om at denne blir vist på skjermer om bord på fartøyene i tillegg til annen relevant trafikksikkerhetsinformasjon.

Kilde: SVV