Totalt sju nye driftskontrakter for riksveger fra Alta i nord til Stavanger i sør trer i kraft 1. september. Kontraktene omfatter drift og vedlikehold av totalt 3120 kilometer riksveg, og har samlet kontraktsum på 4,2 milliarder kroner. Kontraktene varer i fem år, med gjensidig opsjon for forlengelse på tre år.

Mer for pengene

Statens vegvesen har krav til klima og arbeidsmiljø i alle kontrakter, men i kontrakten for riksvegene i Gjøvikområdet og på Romerike er entreprenørene i tillegg utfordret til å komme med løsninger som kan gi bedre arbeidsvilkår, større klimakutt og bedre beredskap. Denne konkurransen vant Mesta – som også hadde lavest pris. Kontraktsbeløpet er 436 millioner kroner.

– Statens vegvesen skal gi samfunnet og den enkelte trafikant mest mulig igjen for pengene. Det gjør vi best når vi samarbeider med entreprenørene om å finne gode løsninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han mener anbudskonkurransen viser at det ikke er noen motsetning mellom gode arbeidsvilkår, grønnere drift og pris.

– Dette er en innovativ anskaffelsesmetode, der vi for første gang anvender såkalt «Best value procurement» innen driftskontrakter. Et viktig poeng med Statens vegvesens kontraktstrategi er at vi skal ha flere verktøy i verktøykassa enn bare pris. Resultatet av denne kontrakten bekrefter hypotesen om at det er god bedriftsøkonomi å tenke helhetlig, sier Bjørn Laksforsmo.

Best på arbeidsvilkår

I kontrakten for Gjøvik og Romerike har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører. Det innebærer at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i denne kontrakten skal være blant de beste i bransjen. Underentreprenører sidestilles med egne ansatte når det gjelder kompensasjon og opplæring.

Mesta har også satt som krav at alle ansatte både i egen virksomhet og underentreprenør skal ha tariffavtale.

Større utslippskutt

Statens vegvesen har stilt krav om størst mulig reduksjon av CO2-fotavtrykket som skapes av aktiviteter knyttet til vegdriften. Mesta har lovet å kutte CO2-utslippene med 29 prosent fra første år, og øke til 40 prosent i løpet av kontraktsperioden. Dette skal blant annet oppnås ved at over 40 prosent av kjøretøyene er fossilfrie.

Mesta vil blant annet benytte elektriske biler og lastebiler som går på biogass, og har forpliktet seg til å redusere andel tomgangskjøring, bedre logistikken og jobbe mer effektivt, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Bedre beredskap

I tillegg garanterer Mesta for kortere responstid ved uforutsette hendelser enn det som følger av Statens vegvesens standardkontrakter. Gjennom bedre utstyr og plassering av utstyr og folk vil utrykningstida bli 45 minutter på dagtid og 1,5 timer på natta. Det betyr at vegen kan åpnes raskere igjen ved eventuelle hendelser.

Femårskontrakten for Gjøvik og Romerike omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen – Kolomoen og E6 Vingrom – Moelv, riksveg 4 Mjøsbrua – Gjelleråsen, E16 Kongsvinger – Kløfta og E16 Gardermoen – Jevnaker, totalt 445 km.

Det var fem tilbydere som leverte tilbud, og Mesta kom best ut på samtlige kriterier.

I konkurransen ble pris vektet 30 prosent, mens øvrige kriterier i sum ble vektet med 70 prosent.

Nye kontrakter neste år

I 2023 kommer nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksvegstrekninger. De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut seinere i høst eller tidlig i 2023.

Se oversikt over alle driftskontrakter i hele landet  her.

Dette er de nye kontraktene fra 1. september 2022 – 1. september 2027

Område                          Entreprenør                                  Kontraktsum (eks. mva.)
     
Romerike – Gjøvik           Mesta                                             436 mill. kr.
     
Rogaland                           Risa                                                509 mill. kr.
     
Alta og Nord-Troms        Anlegg Nord                                  469 mill. kr.
     
Østfold og Follo               Mesta                                             463 mill. kr.
     
Hardanger og Sogn         Presis Vegdrift AS                        670 mill. kr.
     
Drammen                          Vaktmesterkompaniet                 415 mill. kr.
     
Midt-Norge                      Mesta                                             445 mill. kr.