I flg. Kostnadsindeks for lastebiltransport, som NLF utgir samarbeid med SSB, økte kostnadene uten ferjer og bom med hele 9,7 % fra desember 2020 til desember 2021. I samme periode økte den generelle KPI (konsumprisindeksen) med 3,5 %, hvorav energikostnader og avgiftsendringer stod for vel halvparten.  Vår bransje har med andre ord blitt ekstra hardt rammet.

 Denne forskjellen mellom kostnadsindeksen for lastebiltransport og den generelle KPI’en er helt avgjørende for alle transportbedrifter å sette seg godt inn i når en skal gå i forhandlinger med kundene om priser for neste periode.

 En titt bak tallene

 I 2021 økte f.eks. drivstoffindeksen i «Kostnadsindeks for lastebiltransport» med over 26 %, mens f.eks. bom og fergeindeksen ble redusert med 1 %. Ved utgangen av januar er dieselprisen historisk høy og ifølge nettstedet «Globalpetrolprices.com» kuriøst nok 3. høyest i verden, bare slått av Sverige og Hong Kong.

 -Ikke mye å skryte av for oljelandet Norge altså, understreker Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

 I underkant av 60 % av dieselprisen er avgifter til staten. Fra 2021 til 2022 økte samlede avgifter på diesel inkludert mva. med 15 øre pr liter. NLF kjempet imot økningen i CO2 avgiften med alle midler i stortingshøringer, innspill til statsbudsjettet, møter med politikere, med medieutspill osv.

-Nå må NLFs medlemsbedrifter sørge for at de økte kostnadene dekkes inn ved å legge på prisene, sier Geir A. Mo, Foto: André Kjernsli -Nå må NLFs medlemsbedrifter sørge for at de økte kostnadene dekkes inn ved å legge på prisene, sier Geir A. Mo, Foto: André Kjernsli

 -Vårt poeng er at Norge ikke må innføre særlige høye avgifter på drivstoff sammenlignes med de land vi konkurrerer med da det fort vil medføre at vi taper i konkurransen, fortsetter Mo.

 Den perfekte stormen

 Det er altså ikke bare avgiftene som gjør at dieselen er så dyr, men også andre forhold.  Analytikere til Circle K forklarer prisøkningen en miks av svært ulike årsaker; Frykt for konsekvensene av Omicron, særdeles lave drivstofflager, produksjonsbegrensninger i flere store oljeproduserende land og frykten for sanksjoner mot Russland grunnet den spente situasjonen i Ukraina. Legg til en svært høy dollarkurs, så har vi den perfekte stormen.

 -Dette er med andre ord internasjonale forhold som den norske stat – og i særdeleshet norske lastebileiere - ikke er herre over, understreker NLF-direktøren.

 Uansett årsaksforhold medfører dette økte kostnader for norske transportører, og det må kompenseres. Enten ved at staten reduserer avgiftene på diesel tilsvarende, noe vi trenger julenissen for å få til, eller ved at prisene på transportoppdrag økes tilsvarende.  Våre venner i NHO Logistikk og transport var før jul ute og etterspurte høyere lønninger for å øke rekrutteringen til sjåføryrket, noe som ifølge organisasjonen skulle skje ved lokale forhandlinger.

 -Med den kostnadsutviklingen vi ser nå vil det ikke være mye å forhandle med når dieselen og strømmen er betalt, fastslår Mo.

 Et siste element er avgiftsnivået på biodrivstoff. Dette er også med på å øke prisene på dette miljøvennlige drivstoffet, en avgift NLF har stilt seg kritisk til hele tiden.

 Ingen tegn til bedring

 -Biodrivstoff har riktignok lavere veibruksavgift enn fossil diesel (3,09 Kr/l istedenfor 3,52 kr/l), og er i tillegg fritatt for CO2-avgift, forklarer Anders Kleve Svela, Senior Fuel Product Manager i Circle K.

 Drivstoffspesialisten fra Circle K forklarer videre at avgiftens andel av pumpeprisen går ned som følge av høyere krav til biodrivstoff.

 - Men det hjelper ikke så lenge kostnaden for biodrivstoffet er høyere enn avgiftsrabatten som oppnås ved å blande inn biodrivstoff, påpeker han.

 Kleve Svela vil ikke begi seg inn på noen spådommer om hvor lenge vi kan forvente så høye priser, men viser til at oljeanalytikere ikke ser noen grunn til at prisene skal ned med det første.

Redusert eller fjerning av CO2-avgift på BIO-drivstoff er noe NLF kjemper for hver dag, men politikerene vil foreløpig ikke høre. Foto: André Kjernsli Redusert eller fjerning av CO2-avgift på BIO-drivstoff er noe NLF kjemper for hver dag, men politikerene vil foreløpig ikke høre. Foto: André Kjernsli

 Transportbedriftene må ta grep

 Det er viktig at lastebileierne tar grep om egen bedrift. Å vente til kostnadene er blitt for store hjelper ingen. Lastebileierne må kjenne sine egne kostnader og sørge for dialog med kundene sine som gjør at prisen er riktig. Dette arbeidet er det kun lastebileieren selv om kan og skal gjøre.

 -Å drive forretning uten å tjene penger går ikke, heller ikke for norske lastebileiere, sier Velten.

 På samme måte som ferger og bom hører hjemme på egen varelinje på fakturaen til kundene må transportbedriftene sikre seg muligheten til et drivstofftillegg. I alle avtaleforhold er det slik at økte kostnader medfører økte priser. Slik må det også være i transportnæringen.

 NHO og andre organisasjoner som representerer transportkjøpere må forberede sine medlemmer på økte transportpriser. NLFs medlemsbedrifter må sikre seg nødvendige forbehold i kontraktene sine som gjøre at prisene kan justeres og snarest avtale møter med sine kunder.

 NLF hjelper deg

 NLF tilbyr hjelp i dette arbeidet på flere måter. Hos NLF-advokatene, landets beste advokater for transportbedriftene, kan våre medlemsbedrifter få hjelp med gjennomgang av kontrakter og gode tips til forhandlingene. NLF-Advokat Robert Aksnes holdt i fjor høst en rekke kurs om kontraktsforhandlinger. Det er den enkelte transportbedrift som forhandler sine kontrakter og de må sikre seg handlingsrom når kostnadene og dieselprisen øker så mye som det vi har sett siste året.

Gjennom NLF skolen tilbyr vi også kurs i både forhandlinger og avtaler, og gjennom NLF kalkyle tilbyr vi programmer for å få bedre oversikt over eget kostnadsbilde. 

Også NLFs forbundsleder, Tore Velten, merker at prising av oppdrag opptar mange medlemmer for tiden.

- Jeg får mange signaler om tilbud fra samlastere, og store kunder som innebærer justering på 2 – 3 % i disse dager, forteller han.

 Han understreker at er det viktig for våre medlemsbedrifter å følge med slik at man forhandler seg frem til en justering som samsvarer med den reelle kostnadsøkninger.

Tore Velten (t.h.) oppfordrer medlemmene til å be om assistanse fra NLF-advokatene, her i samtale med en av dem, Morten Pedersen. Foto: André Kjernsli Tore Velten (t.h.) oppfordrer medlemmene til å be om assistanse fra NLF-advokatene, her i samtale med en av dem, Morten Pedersen. Foto: André Kjernsli

 -NLF som organisasjon verken kan eller skal være involvert i våre bedrifters forhandlinger med sine kunder, de må de ordne med selv, understreker Velten. Så jeg anbefaler alle å ta med seg tilbudet om kursing vi gir via NLF – Skolen.

Kriminell oppblomstring

Selv om drivstoffutgiftene nå er på et historisk høyt nivå, skal man ikke så langt tilbake i tid for å se hva dette kan føre til. For noen få år siden var dieseltyveri, smugling og illegale nettverk var et stort problem for norsk transportnæring.

Det er dessuten fullt mulig å fylle 1600 liter billig diesel i Polen, kjøre om bord i ferge og ta seg til Norge.  Ved passering inn i Norge vil man ha opp imot 1400 liter på tankene som man kan kjøre ganske lange kabotasjeturer i Norge på før retur. Dette er selvfølgelig ikke lovlig, men noe vi vet skjer i stort omfang. Legger man til potensialet for økt smugling og etablering av illegale distribusjonsnettverk, som også tidligere er avslørt i stort monn, kan dette være svært skadelig for norske transportører.