Rapporten fra Riksrevisjonen, som offentliggjøres torsdag, tar for seg Enovas rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og legge til rette for overgangen til et lavutslippssamfunn. Riksrevisor, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, uttrykker overfor Teknisk Ukeblad misnøye med at Enova ikke oppnår tilstrekkelige resultater til tross for de tildelte midlene. Han mener at situasjonen ikke er tilfredsstillende. 

Riksrevisjonens vurdering er at Enova ikke tilfredsstiller følgende punkter:  

  • Enova har ikke utnyttet handlingsrommet til effektiv utforming av virkemidlene. 
  • Vurderinger av lønnsomhet ved teknologiutviklingen er ikke dokumentert av Enova. Dette hindrer kontroll og reduserer mulighetene for læring og forbedring. 

Her kan du lese hele rapporten fra Riksrevisjonen>>>

Ikke overrasket 

I rapporten blir støtteordningene for elektriske varebiler og lastebiler spesielt mål for kritikk, og dette kommer ikke som en overraskelse for Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF.

– At støtteordningene ikke er gode nok, er noe vi har sagt lenge, sier Olafsrud, til Teknisk Ukeblad

Olafsrud uttrykker forbauselse over at myndighetene legger ansvaret for å etterspørre nødvendige tiltak på næringen selv, til tross for kravene om reduserte utslipp. 

NLF-medlemsbedriftene ønsker å være en drivkraft for det grønne skiftet, men utfordringen ligger i at den nødvendige teknologien for øyeblikket er kostbar. Olafsrud mener det er på tide for Enova å øke støtten til innkjøp. 

– Bør være et virkemiddel for å redusere utslipp 

Han understreker at Enova bør fungere som et virkemiddel for å redusere utslipp, ikke bare for å innføre ny teknologi. Selv om teknologien er tilgjengelig, betyr det ikke nødvendigvis at den er moden for markedet eller et realistisk alternativ for aktørene. 

Olafsrud påpeker også utfordringen med å initiere endringer, der man risikerer å falle mellom to stoler. Når næringsaktører ber om grønne omstillingsinitiativer fra samferdselsministeren, blir det henvist til Enova, som er under ansvar av klima- og miljøministeren. Men når Enova blir bedt om tiltak, hevder de at det ikke er innenfor deres mandat. 

Avslutningsvis oppfordrer Olafsrud politikerne til å samarbeide og støtte opp om sine ambisjoner med konkrete tiltak. Han påpeker at det ikke er tilstrekkelig å sette høye mål og krav for næringen uten å aktivt bidra til omstillingen selv.