Hvert år utarbeider SVV rapporter om trafikksikkerhetsutviklingen, som en del av oppfølgingsregimet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Denne kunnskapen er svært sentral som utgangspunkt for overordnede prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP).  

Her kan du lese hele rapporten 

– Trafikksikkerheten må prioriteres

– Over hele landet går næringstrafikken på fylkesveinettet. Arbeidet med å utbedre og drive tilstrekkelig med veivedlikehold på disse, har i alt for lang tid vært for dårlig. Nå må noe gjøres for å sikre næringslivet og de som ferdes på veien fremkommelighet og god trafikksikkerhet, mener forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Tore Velten. 

NLF setter trafikksikkerhet først, og påpeker at det er bekymringsfullt at etterslepet i veivedlikeholdet i Norge stadig øker. 

– Dette gjelder gjennom hele året, og spesielt om vinteren hvor manglende vedlikehold på sommeren skaper ytterligere utfordringen for vinterdriften og dermed reduserer framkommeligheten om vinteren, sier Velten. 

Kan ikke lene seg tilbake 

Norge har hvert av de syv siste årene (2015-2021) vært det landet i Europa med færrest omkomne i veitrafikken i forhold til folketallet. Basert på gjennomsnittet for de siste tre årene er Norge også landet i Europa med færrest omkomne i veitrafikken per mrd. kjøretøykilometer.  

NLF mener at myndighetene ikke kan lene seg tilbake av den grunn. 

– Vi er veldig glade for at det i mai ble annonsert at det foreslås å øke bevilgningene på veivedlikehold av riksveinettet med 1,2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det viser at det endelig satses litt mer på veivedlikehold her i landet. Samtidig krever fylkesveiene et kraftig løft for å ta igjen etterslepet og mangelen på vedlikehold, som i dag er på kritisk nivå, sier Velten. 

RISIKOEN VARIERER MELLOM FYLKENE: Tabellen viser risiko for å bli drept eller hardt skadd per mrd. kjøretøykm fordelt på fylker og vegkategori (basert på statistikk for årene 2019-2022). Kilde: SVV RISIKOEN VARIERER MELLOM FYLKENE: Tabellen viser risiko for å bli drept eller hardt skadd per mrd. kjøretøykm fordelt på fylker og vegkategori (basert på statistikk for årene 2019-2022). Kilde: SVV

Ønsker en forpliktende plan 

Tidligere i sommer kom også SVV med en rapport som viser at det vil koste langt mer enn antatt å få orden på fylkesveiene i landet.  

For ti år siden viste tall fra SVV at behovet for vedlikehold på fylkesveiene lå på mellom 45-75 milliarder kroner. I 2022 trengs det rundt 100 milliarder kroner for å reparere veiene.  

– Dette er grunnlag for stor bekymring, og det er en farlig forsømmelse som vil koste folk livet, understreker Velten 

NLF forventer at det kommer på plass en forpliktende plan med finansiering, og ønsker at fylkesveiene tas inn i NTP og sidestilles med riksveiplanleggingen for å sikre at de blir tryggere og framkommelige.