Han ønsker først og fremst å takke NLF-advokat, Robert Aksnes, i Advokatfirmaet Vectio, for alt det gode arbeidet som er lagt ned i denne saken. Aksnes sørget for at saken ble tatt inn for Høyesterett, og det var advokat, John Christian Elden, som prosederte saken der. 

Les også: Hagen-saken har startet i Høyesterett

Høyesterett har nå tatt stilling til hvor vidt det var riktig eller galt å ilegge et transportforetak et overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Det var særlig spørsmål om gebyr kan ilegges på objektivt grunnlag, og om gebyret må vurderes etter en lovendring som trådte i kraft etter kjøringen. 

For Høyesterett har selskapet etter dette prinsipalt gjort gjeldende at det foreligger lovanvendelsesfeil fordi lagmannsretten skulle ha anvendt lovgivningen på domstidspunktet. Ut fra dette må lagmannsrettens dom oppheves. Subsidiært er det gjort gjeldende at det også etter den tidligere ordlyden i straffeloven § 46 må innfortolkes et subjektivt element, slik at det heller ikke slik bestemmelsen da lød, var grunnlag for å ilegge gebyr på objektivt grunnlag. 

– Fornuften seiret 

– Nå har jeg kjørt saken for å få rettferdighet, og det er derfor godt at vi har blitt hørt. Jeg håpet at fornuften ville seire hele veien, og nå har den endelig gjort det. Det er godt å vite at det er mennesker der ute som finner ut av ting, og kan slå fast at det har blitt begått feil, sier Kai Hagen.   

Det er NLF-advokat, Robert Aksnes i Advokatfirmaet Vectio, som har kjørt saken for Hagens Transport. Han er også svært fornøyd med resultatet.  

 – Dette mener jeg vil få betydning for Statens vegvesen (SVV) sin praksis når det gjelder ileggelse av gebyr for foretak i kjøre- og hviletidssaker. SVV må nå foreta en konkret vurdering og bruke forvaltningslovens § 46 når de ilegger gebyr, sier Aksnes. 

Han understreker at Høyesterett har slått fast at det ikke lenger kan gis slike gebyrer på objektivt grunnlag. 

– Det vil kunne få betydning for den strenge og snevre praksis når det gjelder å gi unntak som Staten vegvesen (SVV) til nå har drevet. Mange av de tilfellene der bileier blir ilagt gebyr, til tross for at de har gjort hva som er mulig å gjøre for å unngå overlast og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, må nå undergis en konkret vurdering, forklarer Aksnes.  

Den rutinerte advokaten mener derfor saken også vil kunne få betydning for andre gebyrer, som for eksempel vektgebyr.  

Håper på forskriftsendring 

– Når det gjeler kjøre- og hviletid egner gebyr seg overfor den enkelte sjåfør, men ikke for foretak. Det er grunnen til at vi også har reglene for foretakskontroll, og SVV bør følge dette sporet, fremfor gebyrfremleggelse, sier Aksnes.  

Nå blir kjennelsen fra lagmannsrettens opphevet. Anken har ført frem, og det er ikke grunnlag for å pålegge Hagens Transport å betale sakskostnader. Saken må trolig behandles på nytt i Lagmannsretten. 

Aksnes håper videre at det på sikt vil komme en forskriftsendring. 

– Nå har departementet en gylden anledning til å vurdere hensiktsmessigheten i gebyrileggelse til foretak, avslutter Aksnes. 

  

Dette er Hagen-saken: 

  • Forhistorien er at en sjåfør hos Hagens Transport ble stanset ved Jessheim trafikkstasjon 23. september 2021. Der ble det konstatert at sjåføren hadde brutt bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Sjåføren ble derfor ilagt et gebyr på 1 000 kroner og Hagens Transport fikk et gebyr på 2 000 kroner. Sjåførens gebyr ble betalt, men Hagens Transport bestred grunnlaget for å ilegge selskapet gebyr. 
  • Vedtaket ble påklagd. Statens vegvesen opprettholdt gebyret, og klagen ble oversendt til Østre Innlandet tingrett for behandling. Ved tingrettens kjennelse 1. april 2022 ble klagen forkastet. Hagens Transport anket til Eidsivating lagmannsrett. For lagmannsretten gjorde selskapet gjeldende at gebyrbestemmelsen ikke gir tilstrekkelig hjemmel til å ilegge gebyr til et foretak, og videre at det ikke var grunnlag for å ilegge gebyr på et objektivt grunnlag, uten hensyn til om foretaket har utvist skyld.  
  • I den sammenheng ble det også vist til at forvaltningsloven § 46, som regulerer administrative sanksjoner overfor foretak, fra 1. juli 2022 stiller krav om skyld for å kunne ilegge gebyr. Hagens Transport gjorde gjeldende at det nye kravet i bestemmelsen skal anvendes i saken her, selv om lovendringen trådte i kraft etter gebyrvedtaket, og også etter tingrettens behandling av klagen. 
  • Ved lagmannsrettens kjennelse 21. november 2022 ble anken forkastet og selskapet anket videre til Høyesterett. Tirsdag falt dommen i saken, og det ble full seier for Hagens Transport.