– Dette er et segment som NLF satser på, og ønsker derfor å tilrettelegge for økt kompetanse og en sunn og økonomisk bærekraftig konkurranse. I utarbeidelsen av den nye kostnadsindeksen for varebiltransport har SSB involvert NLF sin faggruppe for varebiler og administrasjonen, sier seniorrådgiver i NLF, Thorleif Foss.

En kostnadsindeks er et hjelpemiddel for å måle utviklingen av flere sammensatte kostnadsgrupper over tid. En mer kjent indeks er Konsumprisindeksen (KPI) som i prinsippet lages på samme måte som KILT og den nye varebilindeksen.

NLF har i en årrekke stått bak utarbeidelse og publisering av Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), hvor Statistisk sentralbyrå (SSB) er faglig ansvarlig. KILT er et hjelpemiddel for transporttilbydere og -kjøpere til å dokumentere kostnadsutviklingen i næringen basert på dokumenterte og reelle endringer i kostnadene knyttet til å drive en transportvirksomhet. Hittil har denne indeksen vært utarbeidet for syv ulike kjøretøygrupper, alle basert på tunge lastebiler.

Fem kostnadsgrupper

Kostnadsindeksen for varebiltransport er, som for lastebiltransport, sammensatt av fem kostnadsgrupper: Arbeidskraft – Drivstoff – Bom- og fergekostnader – Kapital (avskrivinger og rentekostnader) – Øvrige kostnader (dekk, forsikring, vedlikehold og reparasjon, administrasjon, vektårsavgift/årsavgift).

– Disse kostnadsgruppene er vektet etter hvor stor andel de har av de totale kostnadene. Denne vektingen er gjort ut fra regnskapstall som SSB har innhentet fra en rekke bedrifter som disponerer og bruker varebiler i oppdrag mot vederlag. Vektingen er med andre ord et uttrykk for gjennomsnittet av varebilbransjen, forklarer Foss.

Indeksene for de opprinnelig syv kjøretøygruppene (lastebiler) berøres ikke.

For å lage indeksen innhenter SSB kostnadsdata både fra egne registerdata eller fra andre indekser som SSB produserer (for eksempel KPI), og fra flere leverandører av varer og tjenester som de fem kostnadsgruppene består av. Kostnadsindeksen for varebil er basert på dieseldrevet varebil under 3,5 tonn totalvekt. Dette er valgt fordi det pr i dag er flest av denne kategorien varebiler i drift.

I KILT, som nå altså vil inkludere en egen kjøretøygruppe for varebil, utarbeides det fire ulike indekser for hver kjøretøygruppe:

  • Totalindeks som inkluderer alle de fem kostnadsgruppene nevnt ovenfor.
  • Indeks uten bom- og fergekostnader som for eksempel kan benyttes dersom man får dekket disse kostnadene «etter regning» eller på annen måte, eller transportoppdragene foregår i områder uten slike kostnader.
  • Indeks uten drivstoff som kan benyttes dersom man får dekket drivstoff «etter regning» eller på annen måte. Hvis varebilen er elektrisk, kan denne også benyttes. Da kan man i tillegg hente en indeks for elektrisitet fra SSB.
  • Indeks uten bom, ferge og drivstoff som kan benyttes dersom begge disse kostnadsgruppene dekkes «etter regning» eller gjøres opp på annen måte.

I tillegg utarbeides det delindekser for hver av de fem nevnte kostnadsgruppene.

Publiseres kvartalsvis

Indeksen utarbeides og publiseres hvert kvartal, om lag den 20. i måneden etter kvartalslutt. Kostnadsindeksen for varebil publiseres første gangen den 20. januar 2023 i forbindelse med at KILT pr 4. kvartal 2022 blir offentliggjort. Indeksen er beregnet tilbake til 4. kvartal 2021 slik at det i denne første utgaven er mulig å regne utviklingen i indeks for det siste året (siste 4 kvartal).

Vi oppfordrer dere som driver med varebil å sette dere inn i innholdet og bruken av den nye kostnadsindeksen. Dere vil finne mer informasjon om KILT på side 2-4 i publikasjonen som snart legges ut. Som medlem får du tilgang ved å klikke på denne linken

Tilgangen til KILT er gratis for medlemmene og inkludert i medlemskapet i NLF.

Hvis du har spørsmål til noe om indeksen kan du ta kontakt med Seniorrådgiver næringspolitikk Thorleif Foss i NLF på telefon 41 40 35 99/e-post tf@lastebil.no, eller Senior statistikkrådgiver i SSB Geir Martin Pilskog på telefon 40 81 13 83/ e-post gmp@ssb.no.