Det store temaet for årets Transportkonferanse er når transportnæringen kan bli fossilfri, og om den i det hele tatt kan bli det. 

– Må kutte utslippene 

Statsråden har blitt invitert for å åpne konferansen og han synes det er viktig å være i dialog med bransjen. 

– Selvfølgelig takker jeg ja når flinke folk i lastebilnæringa inviterer meg. Lastebilnæringa spiller en avgjørende rolle for at samfunnet vårt fungerer og jobber døgnet rundt for at Norge og Norges innbyggere skal ha en god hverdag. Det er viktig for meg å være i dialog med dere om utfordringer og muligheter dere ser for egen næring og landet framover, sier Nygård.
Fredag skal han snakke mer om regjeringens ambisjoner for en sikker infrastruktur og en grønnere transportnæring.  

–  Norge er et land som er svært avhengig av handel med andre land og det kan i mange tilfeller være lange avstander til markedene. Samtidig ser vi at veitransporten slipper ut betydelige mengder med klimagasser. Det er viktig at vi støtter opp under god og effektiv godstransport i Norge, samtidig som vi gjør vårt for å kutte utslippene, sier Nygård, til Lastebil.no. 

Regjeringens ambisjon om utslippskutt er også klar. Fra Nasjonal transportplan har vi et mål om at 50 prosent av alle nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030, sier Nygård. 

Støtte til 40.000 elektriske varebiler 

Han forteller at det er flere ting regjeringen gjør for at transportnæringen kan klare å nå de ønskede målene. 

– Enova er statens sentrale virkemiddel for å støtte innfasing av nullutslippsteknologi mer direkte. Enova er og vil fortsette å være svært viktig for å få flere nullutslippslastebiler i Norge. Nullutslippsfondet for næringstransport har satt fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten, et konkret eksempel på dette er støtteordningen for kjøp av nullutslippsvarebiler som til nå har gitt støtte til kjøp av mer enn 40.000 elektriske varebiler, forteller Nygård. 

Enova har også lansert støttetilbudet Bedriftslading for tunge kjøretøy som kan gi støtte til dedikerte ladepunkter, det vil si ladere som primært skal brukes av en eller flere forhåndsdefinerte virksomheter. 

Økte avgifter 

Statsråden forteller videre at det er flere de fra regjeringens side kan gjøre for å få ned utslippene fra transportnæringen.  

– CO2-avgiften er et svært viktig virkemiddel for å kutte klimagassutslipp, siden det bidrar til at nullutslippsteknologi blir mer lønnsomt. 

I desember 2022 lanserte også regjeringen en nasjonal ladestrategi.  

– Her presenteres tiltak som skal sørge for fortsatt vekst i det offentlige hurtigladetilbudet til lette biler og at et tilsvarende tilbud til tunge biler kommer i gang. Blant annet skal Statens vegvesen, Nye Veier og Enova skal i samarbeid gjennom Nasjonal Ladestrategi sørge for at det blir etablert et offentlig hurtigladetilbud til tungtransporten på døgnhvileplasser og rasteplasser langs riksveinettet, sier Nygård. 

Han nevner også at omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken har bidratt til å redusere transportutslippene.  

– Vi har derfor økt omsetningskravet i veitransport, noe som også vil være et viktig virkemiddel fremover, sier Nygård. 

– Bransjen må holde følge 

Videre vektlegger han at det er viktig at næringen holder følge.  

– Vi er helt avhengige av at aktørene vil satse på nullutslippsløsninger når disse er konkurransedyktige. Vi ser lovende utvikling med innfasing av nullutslippslastebiler. I 2022 utgjorde 7,7 prosent av alle nye lastebiler nullutslippslastebiler. Det høres ikke så mye ut, men det er en økning fra 1,4 prosent fra året før. Vi tror at disse kjøretøyene blir stadig bedre og mer konkurransedyktige med de konvensjonelle kjøretøyene, avslutter Nygård.