Forbundsleder, Tore Velten, startet møtet med å fortelle at han er stolt av alt NLF har fått il sammen med administrasjonen og tillitsvalgte, og understreket kraften av å stå sammen. 

Under møtet ble det også lagt frem to resolusjoner. Den ene gikk på å tillate økte vekter og dimensjoner, mens den andre omhandlet opplæringskontorene. 

Stor klimagevinst 

Transportnæringen mangler sjåfører, og har en viktig rolle i reduksjonen av klimautslippene. Ett viktig bidrag i dette arbeidet er å tillate økte vekter og dimensjoner på veinettet. Ved å gjøre det vil vi få en mer effektiv godstransport med mer gods per lastebil.

Dette har to svært positive effekter. For det første vil det dempe sjåførmangelen, når vi får fraktet mer last per sjåfør. Det vil også ha en stor klimagevinst når vi reduserer antallet biler på veien. Infrastrukturen er allerede på plass. Veiene tåler belastningen, og bilene har kapasitet til å øke lasten, heter det i resolusjonen.   

Når både fagmyndighetene og brukerorganisasjonene er enige, er det på tide at regjeringen, med samferdselsministeren i spissen, leverer. 

NLF krever at: 

  • Regjeringen øker tillat totalvekt på veinettet til 53-56 tonn for 6- og 7-akslede vogntog.  
  • Regjeringen øker tillat totalvekt på veinettet til 28 tonn for bil. 
  • Regjeringen sørger for at kommunale og fylkeskommunale veieiere øker tillate totalvekter på deres veier tilsvarende. 

Opplæringskontorene må bestå 

I regjeringens forslag til ny opplæringslov ble det foreslått å fjerne dagens modell for opplæringskontorer. Det ville i praksis betydd slutten på opplæringskontorene slik vi kjenner de i dag. Det har i tillegg kommet forslag fra andre aktører som vil svekke modellen. Det er uakseptabelt, og er et skritt i helt feil retning.   

I 35 år har opplæringskontorene spilt en viktig rolle i arbeidet mot den norske samferdselen med rekruttering og oppfølging av lærlinger i yrkessjåførfaget. Samarbeidet mellom opplæringskontorene i transportnæringen og deres omkring 1000 medlemsbedrifter står i dag for at vi får uteksaminert 600 nye fagarbeidere i næringen hvert år (UDIR. 2023), noe som det norske samfunnet så sårt trenger i en tid med ett behov for økt transport og mobilitet i samfunnet. 

NLF krever: 

  • At stortinget sørger for å bevare dagens opplæringskontormodell i opplæringsloven i tråd med våre innsendte innspill 
  • At stortinget styrker opplæringskontorene for å sikre økt rekruttering til bransjen og bedre oppfølging av lærlingene