Staten ved Regjeringsadvokaten har anket frifinnelsen av ilagt vektgebyr, der Utne Transport AS var ilagt kr 95 000 i gebyr fordi en ansatt hadde glemt å senke akslingen etter at han hadde lastet lastebilen.  

Staten retter seg etter min oppfatning ikke etter det Høyesterett har sagt i «Hagensaken», sier advokat Robert Aksnes. 

Det er et vilkår for ileggelse av gebyr, at noen har opptrådt uaktsomt, og at dette er skjedd på vegne av foretaket. Når en sjåfør bryter instruks, er det et moment som etter rettspraksis taler i retning av at handlingen ikke er skjedd « på vegne av» foretaket. I tillegg til dette, skal forvaltningen når de ilegger et gebyr til et foretak, også vurdere om det i dette konkrete tilfellet bør ilegges gebyr til foretaket. I denne vurderingen skal blant annet følgende momenter vurderes: 

  • Om gebyret har en preventiv virkning
  • Om overtredelsen er grov
  • Om foretaket kunnet forebygge overtredelsen ved retningslinjer, opplæring kontroll mm
  • Om overtredelsen har skjedd for å fremme foretaket interesser eller om de har oppnådd noen fordel

 

Selv om Høyesterett sier at dette er noe som skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, så overser staten at dette er et relevant moment, og overlater til domstolene å avgjøre dette, i stedet for å vurdere egen praksis. Når en leser kommentarfeltet til tidligere artikkel i denne saken, så fremgår det at dette strider mot folks alminnelige rettsfølelsen. Dette er et gebyr som kun blir en ekstra avgift, eller skatt om du vil, som transportbedriften som i liten eller ingen grad har mulighet til å forebygge. 

 

Jeg registrerer at Regjeringsadvokaten også viser til trafikksikkerhetshensyn. Siden Statens vegvesen har valgt å ikke anmelde sjåføren for brudd på veitrafikkloven, så har de ikke vurdert forholdet som trafikkfarlig, avslutter Aksnes