I dag har utenlandske lastebiler anledning til å gjennomføre tre kabotasjeturer i løpet av en periode på sju dager etter at de har avlevert varer.

Disse reguleringene stammer fra EUs mobilitetspakke, som ble vedtatt i EU sommeren 2020, og senere er implementert i Norge.

– Endringene som gjelder fra 1. mars åpner opp for at brudd kan gebyrlegges, noe som er i tråd med ønsket NLF har om at de som blir tatt for brudd på kabotasjereglene ikke skal slippe unna fordi anmeldelser av utenlandske sjåfører/bedrifter blir henlagt av politiet, og bøter er umulige å inndrive, sier viseadministrerende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni.

Strammer inn regelverket

Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, er klar på at det ikke skal lønne seg å bryte reglene.

– Med disse endringene får politiet og Statens vegvesen et nytt virkemiddel for å kontrollere og reagere på brudd på yrkestransportregelverket. Dette sender et tydelig signal om at vi ikke vil ha brudd på blant annet kabotasjereglene i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Han påpeker at både regjeringen og Stortinget vil at det skal brukes mer overtredelsesgebyr når yrkestransportregelverket brytes.

– Dette er for å sikre at flere følger reglene, i tillegg til at det er en effektiv reaksjon når regelverket brytes, sier Nygård.

Bedre oversikt

Innføringen av overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene om kabotasje, betyr at ulovlig kabotasje kan bøtelegges med inntil 60 000 kroner.

– Mobilitetspakke 1 har lagt til rette for at kontroller skal kunne gjennomføres. Krav til fartsskrivere som registrerer posisjoner og grensepassering vil være et viktig verktøy i en kontroll langs veien. Når kabotasje transporteres, skal denne være registrert på forhånd i et felles europeisk register (IMI), sier Mentzoni.

Han mener dette gir kontrollmyndighetene en bedre oversikt og sikrer at den som er ansvarlig for den enkelte transporten kan nås.

– Summen av dette danner grunnlaget for effektive kontroller der brudd enklere lar seg avdekke. Nok en gang viser dette at de sakene NLF vedtar på sine landsmøter følges opp, selv om det tar tid, sier Mentzoni.

Ønsker å stramme inn ytterligere

NLF er derimot kritisk til at regelverket ikke gir kontrollørene mulighet til å holde tilbake kjøretøy inntil gebyrene er betalt. Dette var en sak NLF jobbet mye for knyttet til brudd på vegtrafikklovgivningen.

– Vi er derfor bekymret for at fraværet av denne muligheten kan undergrave bestemmelsene i praksis, sier Mentzoni.

Erstatter ikke anmeldelser

Selv om det nå åpnes for at politiet og Statens vegvesen kan bruke mer overtredelsesgebyr, erstatter ikke det anmeldelse, etterforskning og eventuell bot for de mest alvorlige bruddene. De mest graverende tilfellene eller gjentagende brudd skal fortsatt anmeldes.

Disse bruddene på regler for yrkestransportregelverket gir gebyr på 60 000 kroner:

Ulovlig kabotasje:

  • der det ikke kan dokumenteres innkommende internasjonal transport
  • der kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble avsluttet
  • der det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen etter den grensekryssende transporten
  • der det er kjørt mer enn én transittkabotasje
  • der det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge uten last

Om kabotasje:

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Før en kabotasjetransport kan starte, må hele den internasjonale lasten være levert. En kan da innenfor et vindu på 7 dager gjennomføre 3 transportoppdrag. Før en kan utføre ett nytt oppdrag, må en ankomme Norge på nytt, med en internasjonal last tidlig 4 dager etter forrige kabotasjeoppdrag ble avsluttet. Kabotasjekjøring i strid med disse vilkårene er ulovlig.