Partene er enig om at forhandlingsresultatet gir en forventet ramme på 5,2 prosent

Generelt tillegg

Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 7,- med virkning fra 1. april 2024.

Det gis et godstillegg til alle på kroner 3,50,- med virkning fra 1. juni 2024.

Heving av minstelønnssatsene

Overenskomstens minstelønnssatser heves med kr. 11,50 per time med virkning fra 1. april 2024. Hevingen av minstelønnssatsene inkluderer det generelle tillegget. Ny minstelønnssats er fra 1. april kroner 218,50.Med virkning fra 1. juni 2024

Med virkning fra 1. juni 2024 er ny minstelønnssats inkludert godstillegget, og vil da være kroner 222,- per time.

Fagbrevtillegg

Fagbrevtillegg økes med kroner 2,- fra 1. april 2024, og vil nå være på 13 kroner per time.

Forutsatt at forhandlingsresultatet vedtas i uravstemningen vil minstelønnssatsene for godssjåfører med tariffavtale fra 1. april 2024 være:

 

  Per måned (163 timer) Per time/37,5 t/uke
0-3 år kr. 35.615,50 kr. 218,50
3-6 år kr. 35.941,50 kr. 220,50
6 år + kr. 36.267,50 kr. 222,50

 

Forutsatt at forhandlingsresultatet vedtas i uravstemningen vil minstelønnssatsene for godssjåfører med tariffavtale fra 1. juni 2024 være:

 

  Per måned (163 timer) Per time/37,5 t/uke
0-3 år kr. 36.186,00 kr. 222,00
3-6 år kr. 36.512,00 kr. 224,00
6 år + kr. 36.838,00 kr. 226,00

 

Partene ble samtidig enige om flere endringer i de tekniske bestemmelsene i tariffavtalen. Dette knytter seg opp mot utgiftsdekning, arbeidsgivers lønnsforpliktelser ved gjennomføring av ADR- og YSK-kurs, endringer i innslagstidspunkt for diett ved langtransportkjøring og endringer i bestemmelser om overtid.

NLF Arbeidsgiver vil sende medlemmene mer utfyllende informasjon om endringene i de tekniske bestemmelsene før de trer i kraft ved vedtakelse av forhandlingsresultatet i uravstemning. Frist for uravstemning i forbundene er satt til 26. juni 2024.

Tilfreds med resultatet

Knut Gravråk er nå for fullt på plass i stillingen som administrerende direktør, og er fornøyd med å ha kommet i havn med et nytt krevende oppgjør uten å ende opp hos riksmekleren.

– Det var knyttet store forventninger til årets lønnsoppgjør, og vi opplevde nok at partene tidvis sto langt unna hverandre. Likevel var det hele veien en konstruktiv og løsningsorientert dialog mellom partene. Dette er et resultat jeg tror både våre medlemsbedrifter og deres ansatte vil leve godt med.

Resultatet er anbefalt av begge parter, og svarfrist for uravstemning er satt til den 26. juni 2024.