Å få på plass tilstrekkelig mange døgnhvileplasser er en viktig del av arbeidet med å sikre yrkessjåfører gode og verdige arbeidsforhold, i likhet med alle andre. Dette innebærer å kunne dekke helt grunnleggende behov gjennom arbeidsdagen, som tilstrekkelig antall parkeringsplasser for å kunne ta den lovpålagte hvilen, samt tilgang til toaletter. Per i dag er det langt fra tilstrekkelig med døgnhvileplasser langs norske veier.  

I dag er det kun 56 døgnhvileplasser langs det norske veinettet. 

Døgnhvileplasser fikk heller ingen plass i statsbudsjettet for 2024, og NLF foreslo derfor overfor Transportkomiteen i en høring i forbindelse med statsbudsjettet at det burde settes av øremerkede midler til dette. 

Høyre vil øremerke midler 

NLF vet hvor veiene går og har i stor grad kartlagt behovet og vet omtrent hvor det mangler døgnhvileplasser. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har i flere sammenhenger vist stor forståelse for denne utfordringen, men byggingen av nye døgnhvileplasser har likevel stått på stedet hvil. Tålmodigheten er derfor tynnslitt. 

Høyre har varslet i sitt alternative statsbudsjett vil øremerke 50 millioner kroner til døgnhvileplasser. Partiet understreker at samferdsel er en hjertesak for dem, selv om de er klar over at det fortsatt er utfordringer som må løses for å sikre en effektiv infrastruktur som gir næringslivet raskere varetransport.   

De andre partiene begynner heldigvis å følge etter.  

Uverdig  

– Nok døgnhvileplasser er ikke bare viktig for trafikksikkerheten, men det er også et viktig HMS-tiltak for sjåførene våre. Det er den eneste mulighetene de har til å få tatt sine lovpålagte hvilepauser gjennom arbeidsdagen og natta. Når vi fremdeles er i den situasjonen at det ikke er stilt til rådighet nok plasser med tilfredsstillende fasiliteter, synes jeg dette er uholdbart, sier NLF-direktør Knut Gravråk. 

Han mener at når folk velger å bo i bilene sine for å frakte den maten og den medisinen folket i Norge trenger er det ikke godt nok å stadig oppleve problemer med å finne et sted å parkere bilen eller å måtte ta til takke med å stå langs veien i Østerdalen å gjøre sitt fornødende. 

– Det rett og slett uverdig, mener Gravråk.  

– Må ikke utsette byggingen nå 

NLF har tidligere uttalt at de er fornøyde med at døgnhvileplasser endelig har blitt nevnt i siste NTP, men forbundet er likevel ikke beroliget. Det skal settes av 3,7 milliarder kroner over 12 år til forsterket innsats på døgnhvileplasser og tungbil lading, men det legges også til at det skal inkludere rasteplasser. 

– Her er det viktig at det beste ikke blir det godes fiende. Først og fremst må de grunnleggende behovene dekkes. Det betyr å ha et sted å parkere bilen for å ta hvilen, få gått på toalettet og kanskje få tatte en dusj. Man må derfor ikke vente med å bygge døgnhvileplasser i påvente av at det også bør være muligheter for lading og muligens fylle annet drivstoff. Dette kan komme på sikt, understreker Gravråk. 

Lover å sette opp tempoet 

Leder for Transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), tar kritikken som har haglet fra NLF de siste årene på alvor. 

– Viktigheten av nok døgnhvileplasser har blitt tatt opp mange ganger og kritikken vi får om at det ikke gjøres nok, er berettiget. Jeg tror også flere regjeringer bak i tid erkjenner at dette ikke har vært prioritert høyt nok. Gjennom NTP legges det endelig frem både penger og planer på hvordan man skal få på plass tilstrekkelig med døgnhvileplasser, og fokuset er der. Vi har fått mye «kjeft» fra NLF for at det ikke har blitt satt av penger til døgnhvileplasser over statsbudsjettet, og det er helt klart at nå må vi sette opp tempoet, sier Gjelsvik. 

Mangler politisk styring 

Stortingspolitiker og medlem av Transportkomiteen, Morten Stordalen (FrP), har også forståelse for at tålmodigheten til NLF snart er oppbrukt. 

– Vi tar selvkritikk for at det ikke har kommet på plass nok døgnhvileplasser. Et av hovedproblemene er, nettopp som NLF har påpekt, at midlene ikke er øremerket. Når ansvaret er lagt på Statens vegvesen innenfor deres rammer, ser vi at det ikke er rom for at det prioriteres godt nok. Det må styres politisk, og ansvaret kan ikke lenger overlates til fagetatene, mener Stordalen. 

Han bekrefter at han mener at det går er et stort politisk flertall på både Stortinget og i komiteen om at det må bygges flere.  

Nå må det sikres tilstrekkelig med areal og startes bygging av døgnhvileplasser med de fasilitetene som er helt nødvendige. Med det mener jeg tilstrekkelig antall parkeringsplasser og gode sanitære forhold som er åpne hele året. Målet om ladefasiliteter og andre servicetilbud kan komme i andre rekke, sier Stordalen. 

Gjelsvik har innsett at det begynner å haste. 

– Det ligger i NTP at vi skal prioritere døgnhvileplasser. Det skal følges opp i det enkelte budsjett, og jeg er opptatt av at dette er noe som skal prioriteres raskt, avslutter Gjelsvik.