Vegvesenet stenger Ring 1 mens ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen gjennomføres. Stengingen av Ring 1 vil føre til økt trafikk på vegnettet. Det er derfor behov for å legge bedre til rette for å unngå kødannelser.

Reduksjon av felt gir balanse

Vi vil skilte omkjøring via E18 Operatunnlene når vi stenger Ring 1. Dette vil føre til mer trafikk i tunnelsystemet og det vil være behov for regulerende tiltak, sier prosjektleder trafikk, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen planlegger å redusere antall felt inn mot sentrum fra tre til to felt på E18 ved Lysaker og på E6 nordøst ved Furuset. Det tredje feltet omdisponeres til kollektivfelt ved Lysaker og tungtrafikkfelt ved Furuset. Ut av sentrum opprettholdes dagens antall felt. Dette sammen med å opprettholde Operatunnelens tre felt i hver retning vil føre til en bedre trafikkflyt gjennom tunnelen. Det legges opp til tilfartsregulering hele døgnet, noe som vil gi trafikantene forutsigbarhet.

Reduksjon av kjørefelt utenfor tunnelene og opprettholdelse av opprinnelig antall felt gjennom tunnelen vil redusere faren for kødannelser i tunnelen og gi kapasitetsmessig balanse på riksvegnettet i Oslo sentrum når Ring 1 tunnelene stenges.

– Ved å styre trafikkstrømmene inn mot tunnelen får vi bedre flyt i trafikken. Vi reduserer faren for kødannelser i tunnelen og forebygger alvorlige hendelser, sier Halvard Gavelstad.

Økte køer kan føre til alvorlige hendelser

– Dette er en nødvendig konsekvens av stengningen av Ring 1-tunnelene fra 1. juli. Stengingen vil føre til en økning på minst 8-10.000 biler i tunnelsystemet hvert døgn. Uten tiltak vil risikoen for alvorlige hendelser øke, sier prosjektleder trafikk, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen fører til at ring 1 stenges for all trafikk mellom Oslo spektrum og St. Olavs gate. Tunnelen skal oppgraderes i tråd med kravene til tunnelsikkerhet. Hammersborgtunnelen skal senkes ti meter av hensyn til sikkerheten i det nye regjeringskvartalet.

Skilting og informasjon

Statens vegvesen vil skilte stengt Ring 1 på alle hovedveger inn mot sentrum. I tillegg brukes friteksttavler for å ytterligere å informere bilistene. God skilting og informasjon skal bidra til at færre kjører feil og må snu inne i sentrum.