Regionsjef Roy N. Wetterstad er derfor svært fornøyd med at det åpner opp for å få startet på dette etterlengtede vegprosjektet. 

Vil fortsett å arbeide for å få inn E18- Sandvika 

Han peker samtidig på at det i forbindelse med Dagslett-prosjektet også er svært viktig å få innarbeidet en større døgnhvileplass. 

– E18 Sandvika er ikke med, og det er derfor viktig å jobbe videre for også å få denne delen med i planen for å få en bedre helhetlig løsning for trafikkutfordringene i hovedstadsområdet, sier Wetterstad. 

Han er også positiv til at det legges inn en egen tungbilpakke hvor det er ambisjoner om å utvikle et bedre ladeinfrastrukturtilbud i tilknytning til nye raste- og døgnhvileplasser for tungbilnæringen. 

– Det bør imidlertid sees på om pakken kan utvides ytterligere, og at biogassfyllestasjoner også bør komme sterkere inn i bildet, mener Wetterstad. 

For lite til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet  

Utover dette er det også behov for ytterligere satsing på fylkesveiene. 

– Med regjeringens opplegg tar man igjen bare litt over halvparten av vedlikeholdsetterslepet. I tillegg må det mer innsats til for å utbedre fylkesveistrekninger som har behov for å tåle lastebiltransport med tyngre vekt, påpeker Wetterstad. 

Må være på vakt 

Samlet sett mener regionssjefen at regjeringen har fått med seg relativt mange viktige veistrekninger i sitt forslag til den nye NTP-en. 

– Det blir imidlertid ikke så imponerende hvis de løser dette med redusert standard på veiprosjekter og sterk bompengebelastning, understreker Wetterstad. 

Til slutt mener han at stortingspolitikerne som skal behandle planen videre må være på vakt. 

– Endret såkalt veinormal betyr i mange tilfeller en redusert standard, som ofte vil innebære svekket trafikksikkerhet og større klimagassutslipp, advarer Wetterstad.