Ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate stenges for all biltrafikk i tre år fordi Hammersborgtunnelen skal bygges om og senkes under det nye regjeringskvartalet. I tillegg skal Vaterlandstunnelen oppgraderes.  

Trafikale utfordringer 

Når Ring 1 stenges vil det påvirke trafikken i sentrum.  Kapasiteten på vegnettet er allerede i dag presset og stengingen vil gi trafikale utfordringer og mer trykk på innfartsårene og småveiene gjennom Oslo. Man kommer ikke unna at reisevanene må endres i denne perioden selv om flere tiltak skal iverksettes. 

Det har kommet en del reaksjoner på at elbilene nå må ut av kollektivfeltet, men Statens vegvesen (SVV) må foreta harde prioriteringer for å lette trafikken gjennom sentrum i den perioden Ring 1 er stengt.  

– Byen har en stor andel trafikk som må frem. Det er for eksempel nødetater, vareleverandører, tjenesteleverandører og kollektivtransporttilbydere. Disse må få prioritet på veinettet. Privatbilister som har et valg bør kjøre mindre og heller velge kollektivtransport, sykkel eller gange, har Elin Hermanstad Havik i Statens Vegvesen, tidligere uttalt i en sak på Lastebil.no. 

Foreslår å slippe lastebilene til 

Ifølge Budstikka vurderer SVV å la tungtransporten få kjøre i kollektivfeltet på deler av E18 og E6, når elbilene er fjernet.  

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) applauderer Vegvesenets forslag. 
 Godstransporten tjener samfunnet. Sjåførene frakter varer til deg og meg, til alle. Da er det bra at tungtransporten kan få utnytte ledig kapasitet på veien, sier viseadministrerende direktør i NLF Jan-Terje Mentzoni, til Budstikka.

Han påpeker at tilgang til kollektivfelt vil gi sjåførene en bedre og mer forutsigbar hverdag.