Han nevner blant annet E134 Røldal-Seljestad med en ramme på 3,3 milliarder i statlige midler fra 2025 til ferdigstillelse, pluss bompenger, som et viktig prosjekt for regionen. I tillegg er E134 Bakka–Mo inne i NTP. 

– I Rogaland er de viktigste prosjektene som E39 Smiene-Harestad og tunnel mellom Figgjo og Ålgård på E39 inne i NTP. Sistnevnte er ett av åtte prosjekter som er aktuelle for oppstart i første seksårsperiode, gitt at det også prioriteres av Bymiljøpakken på Nord-Jæren, forteller Retterholt. 

Ny bro til Eigerøy og E134 Helganeskrysset–arm Husøy ligger også i NTP. 

– Rogaland fylkeskommune skal få til sammen 1,3 milliarder kroner i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet på fylkesveier. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane skal få 1,1 milliarder i statlige midler fra 2025 til ferdigstillelse. 

Arbeidet på Transportkorridor vest fortsetter 

I Agder er det Rv 9 som får gul midtstripe til Hovden. Deretter kommer Mandal–Lyngdal øst ut i markedet i nær framtid fra Nye veier. Retterholt påpeker at det også er viktig at Nye veier får tilført nødvendige midler slik at de får firefeltsvei mellom Oslo og Stavanger. Det legges opp til å videreføre utbedring av Rv. 41. 

– Totalt for fylkesvei legges det opp til at Agder skal få til sammen 1,6 milliarder kroner i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. 

Pilotprosjekt 

Retterholt forteller videre at Nye Veier har satt i gang pilotprosjektet «EL 39», der selskapet utreder hvor det er mest hensiktsmessig å tilrettelegge for nullutslippsinfrastruktur langs veien. 

– Prosjektet kartlegger og vurderer hvilke grep som kan gjøres i forbindelse med blant annet planprosesser, teknisk tilrettelegging og konkurranser om drift av døgnhvileplasser. Målet er å sørge for at det er attraktivt for ladeoperatører å bygge ut et godt tilbud for trafikantene langs veien. Veistrekningen E39 fra Kristiansand til Ålgård er valgt som pilotstrekning, blant annet fordi strekningen er lang og sammenhengende, noe som gjør det mulig å vurdere behovene mer helhetlig, forklarer Retterholt. 

Blir aldri helt fornøyd 

Regionsjefen påpeker at når den nye NTP-en først kommer, blir man aldri helt fornøyd. 

– Det vil alltid være noen strekninger å kjempe videre for. Noen av disse er E134 Mo–Solheim, som også er en viktig parsell. Videre kunne vi tenke oss at Nye veier fikk mer midler slik at E39 mellom Kvinesheia og Ålgård fikk prioritet i Nye veiers portefølje, sammen med Ytre ringvei. 

Andre viktige prosjekter er Hovden–Haukeli, som Retterholt mener er en «glemt» strekning. 

– Vi har alltid snakket om «gul stripe til Hovden», men Rv. 9 går faktisk til Haukeli. I tillegg trenger vi å få sammenheng mellom Osli og Ålgård. Det er bra med ny tunnel, men da mangler vi en parsell i midten. Vi skulle også ønsket «øremerkede» ressurser til enkelte fylkesveier som er «næringsveier», påpeker Retterholt. 

I den nye NTP-en er det lagt opp til et punkt som heter utviklingsporteføljen, der både E39 Osli–Figgjo og E39 Lyngdal-Ålgård er prosjekter som skal sees nærmere på. 

Viktig at døgnhvileplasser nevnes 

Utover dette mener Retterholt at det er bra at døgnhvileplasser er godt kommentert i den fremlagte NTP-en. 

– Regjeringen prioriterer totalt 3,7 milliarder kroner i planperioden til forsterket innsats for tungbil-lading og til utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser innenfor Statens vegvesens planrammer. Dette kan vi ikke synes er annet enn positivt, avslutter Retterholt.