Denne innsikten ville ikke vært mulig uten den uvurderlige innsatsen fra alle våre medlemsbedrifter som deltar i undersøkelsen, og vi ønsker derfor å takke alle som har bidratt. 

Fortsatt er det forventninger om en presset økonomi 

De siste årene har konjunkturundersøkelsene vist at respondentene forventer trangere tider og en mer presset økonomisk situasjon for norsk transportnæring. Forventningene til økonomisk resultat og antall ansatte er vedvarende lave. Mange forventer økte transportpriser, men dette gjenspeiles ikke i prisene kundene betaler. Dette er ikke overraskende, gitt vedvarende prisøkninger i samfunnet, økte renter og uro både nasjonalt og internasjonalt. Reduksjoner og stans i flere offentlige byggeprosjekter påvirker også vår næring. 

Derfor er det viktigere enn noen gang å sikre gode rammebetingelser og konkurransevilkår for transportnæringen. Undersøkelsen viser heldigvis at et stort flertall ikke har mistet oppdrag på grunn av kabotasjekjøring, men det er likevel bekymringsfullt mange som har opplevd dette. Dette er saker vi i NLF må adressere, for å styrke hele vår næring, som består av seriøse og ansvarlige norske transportbedrifter. 

Artikkelen fortsetter under figuren.

Figuren viser forventning til inneværende år (2023) i forhold til forrige år – nettotall og viser at gjennomsnitt av nettotall gikk litt ned, fra +13 i 2022 til +6 i 2023. Trenden siste tre år er en nedgang. I koronapandemiåret 2020 var nettotallet -2. Ser vi på de enkelte indikatorene, er det dels store utslag. Alle bortsett fra én indikator, økonomisk resultat, har gått ned. Den er negativt, men har gått opp fra -15 for 2022 til -12 for 2023. Som vanlig er nettotallet for transportprisene de høyeste, med +42, men dette er en betydelig nedgang fra +59 for 2022. Forventningene til omsetning og antall ansatte er negative for første gang siden 2020. Figuren viser forventning til inneværende år (2023) i forhold til forrige år – nettotall og viser at gjennomsnitt av nettotall gikk litt ned, fra +13 i 2022 til +6 i 2023. Trenden siste tre år er en nedgang. I koronapandemiåret 2020 var nettotallet -2. Ser vi på de enkelte indikatorene, er det dels store utslag. Alle bortsett fra én indikator, økonomisk resultat, har gått ned. Den er negativt, men har gått opp fra -15 for 2022 til -12 for 2023. Som vanlig er nettotallet for transportprisene de høyeste, med +42, men dette er en betydelig nedgang fra +59 for 2022. Forventningene til omsetning og antall ansatte er negative for første gang siden 2020.

 

Nå kreves politisk handling for å realisere det grønne skiftet 

Norsk transportnæring har vært en pioner når det gjelder det grønne skiftet og implementeringen av klimavennlig teknologi. De siste årene har våre konjunkturundersøkelser vist en betydelig økning i andelen bedrifter som vurderer å anskaffe biler med alternative drivlinjer. Imidlertid har denne andelen stagnert på 44prosent i årets undersøkelse, noe som indikerer utfordringer som må løses for å nå våre mål.  

Respondentene peker på manglende vilje hos kunder og oppdragsgivere til å dekke kostnadene ved det grønne skiftet som en av de viktigste hindringene. Dette er urovekkende. Transportnæringen opererer på vegne av kundene, både privat og offentlig. Når det kreves endringer, må de som krever dem også være villige til å betale for det. Våre respondenter viser vilje til å gjøre mer, men møter for dårlige vilkår for å realisere sine ambisjoner. Ansvaret må i større grad plasseres på transportkjøperne, og myndighetene må sikre gode insentiver. 

Artikkelen fortsetter under figuren.

Figuren viser at andelen som vil vurdere å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel stoppet opp i 2023-undersøkelsen. Figuren viser at andelen som vil vurdere å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel stoppet opp i 2023-undersøkelsen.

 

Mangfold 

Konjunkturundersøkelsen viser at transportnæringen er svært mangfoldig med variasjoner i transporttyper, bedriftsstørrelser, kontrakters lengder og antall biler i hver bedrift. Næringen domineres fortsatt av små- og mellomstore bedrifter, og med en så variert næring kommer også varierte utfordringer. Denne oversikten er avgjørende for NLF i våre møter med politikere og myndigheter, for å overbevise dem om behovet for tiltak som vil gagne hele næringen. 

Rekruttering er et viktig hovedtema, og den høye gjennomsnittsalderen med relativt lav tilstrømning av yngre sjåfører vil bli utfordrende på sikt. Den gjennomsnittlige alderen blant sjåfører er rett under 50 år, og andelen eldre arbeidstakere øker. Mens 72 prosent av bedriftene har sjåfører over 55 år, har 37 prosent av bedriftene sjåfører som er under 25 år. Kun 11 prosent av de ansatte i bedriftene er under 25 år, mens 27 prosent er over 55 år. 

Selv om andelen ubesatte stillinger, som følge av rekrutteringsproblemer, har gått noe ned det siste året, har det over tid vært en betydelig økning. I 2016 var det 10 prosent som svarte at de hadde ubesatte stillinger.

Artikkelen fortsetter under figuren.

Figuren viser andelen bedrifter som har ubesatte sjåførstillinger på grunn av vanskelig rekrutteringssituasjon. Figuren viser andelen bedrifter som har ubesatte sjåførstillinger på grunn av vanskelig rekrutteringssituasjon.

 

Trenger flere kvinner  

Selv om næringen er mangfoldig, har vi dessverre fortsatt for lite mangfold når det gjelder våre sjåfører. Det er relativt få medlemsbedrifter som har kvinnelige sjåfører, med nesten 70 prosent som oppgir å ikke ha noen kvinnelige sjåfører i sin bedrift. Dette er en trend som må snus for å gjøre næringen mer robust og imøtekomme utfordringene med rekruttering i fremtiden. Vi har intensivert vårt arbeid med fantastiske ambassadører og spennende samarbeid for å oppnå gode resultater. 

Alle resultatene fra Konjunkturundersøkelsen følger med denne utgaven av NLF Magasinet, og vi håper mange tar seg tid til å lese denne grundige analysen av tilstanden i næringen og ønsker god lesning.