Han mener at det nesten er for mye av det gode og stiller spørsmål ved om alt dette virkelig kommer til å bli realisert. 

– Vi kan derfor ikke senke skuldrene og tro at alt som er lovet faktisk blir bygd eller påbegynt i kommende seksårsperiode, men vi må stå på til penger er bevilget i statsbudsjettet,» sier Halsøy. 

Negativt for Vestland er at Rv15 Strynefjellet først er «inne» i andre seksårsperiode. Det betyr at alt er usikkert for denne viktige veistrekningen for nordre deler av Vestland og søre Sunnmøre. Her er det dessverre ingen grunn til for mye jubel. 

Hordfast på E39 med flytebro over Bjørnafjorden er ikke med i den fremlagte NTP-en. Det samme gjelder ringvei øst i Bergen mellom Fjøsanger og Arna. 

Mer til fylkesveier: – Litt for lite og for sent 

Det er ingen overraskelse at det satses mer på fylkesveier i den fremlagte NTP-en for 2024-2035 enn i den forrige. Nå blir rammen for overføringer til fylkeskommuner på 65 milliarder kroner, mot 52 milliarder kroner i forrige NTP. 

– Dette er for lite og for sent, selv om økt satsing på fylkesveier er et skritt i riktig retning. Forfallet har økt betydelig i Vestland og Møre og Romsdal, og er nå på ca. 19 milliarder i hvert fylke. I tillegg kommer skred- og rassikring, forfall på broer, forfall på kaianlegg og tunneler. Det er alle betydelige «vedlikeholdsbomber», sier Halsøy. 

Han peker videre på at Bømlafjordbroen må opprustes for over 200 millioner kroner og at Askøybroen for ca. 150 millioner kroner. 

– Det legges opp til at Møre og Romsdal får 3,7 milliarder kroner i første seksårsperiode, en økning på 600 millioner kroner i forhold til en flat videreføring av 2024-budsjettet. 

For Vestland legges det opp til en overføring på 7,6 milliarder kroner i første seksårsperiode, i tillegg til det ordinære rammetilskuddet til fylkeskommunen. Det er en økning på i overkant av 1,4 milliarder kroner i forhold til flat videreføring av 2024-budsjettet,» forklarer Halsøy. 

 Dette er planlagt for Vestland:

 • Ny E16 og jernbane (K5) 
  Vi har all grunn til å være fornøyd med fremlagt NTP for Vestland. Utvilsomt et fylke som nå vil få viktige veiprosjekter for næringsliv realisert. 
  Det viktigste er utvilsomt ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, det såkalt K5 prosjektet. Dette vil gi en forutsigbar og trygg E16 og jernbane på den aktuelle strekningen. Strekningen mellom Arna og Stanghelle er i dag meget rasutsatt. Siden jernbanen og veien går parallelt flere steder, vil et ras ramme både vei og jernbane i dag. Når kommende NTP også åpner for lengre tog på jernbanestrekningen (øker fra dagens 480 meter til 640 meter) mellom Alnabru (Oslo) og Nygårdstangen (Bergen), så vil det øke godskapasiteten mellom Norges to største byer betydelig. 
 • E39 Vågsbotn-Klauvanest 
  Her bevilges det 6,9 mrd. kroner til ny Nyborgstunnel. Et prosjekt som vil fjerne en «flaskehals» på E39 mellom Åsane og Nordhordland. Dagens strekning er preget av trafikkaos og trafikkuhell. 
 • E39 Storehaugen-Førde 
  Et veiprosjekt som nå er «inne» i neste seksårsperiode med oppstart i 2025 eller senest 2026. Prosjektet vil fjerne «flaskehalsen» E39 Halbrendslia. NLF har sammen med andre organisasjoner og lokalt næringsliv kjempet for å få dette veiprosjektet realisert. Nå ser det ut som vi endelig har lykkes. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 4 mrd. kr. 
 • E39 Klakegg-Byrkjelo 
  Våtedalen utsettes med jevne mellomrom for snø- og sørpeskred med stor skredfart. Dette gir stort lufttrykk som øker faren for alvorlige ulykke. Prosjektet som omfatter bl.a tunnell, og har en kostnadsramme på ca. 2 mrd. kr. Prosjektet får ikke bevilgninger i første seksårsperiode. 
 • E134 Haukelifjell 
  E134 er en «vinner» i fremlagt NTP. Her blir det flere utbedringer, med ny Røldalstunnel og utbedringer på strekningen Bakka-Mo. 
 • E16 Hylland-Slæn 
  Et veiprosjekt på E16 mellom Aurland og Voss i Nærøydalen. Den aktuelle strekningen er i dag utsatt for skred og steinsprang, med stengt vei som resultat. Tunnelene i Stalheimskleiva skal oppgraderes for ca. 2,5 mrd. kr. 
 • Rv 5 Erdal-Naustdal 
  Strekningen er svært skredutsatt. Her skal det investeres ca. 3,4 mrd. kr. for å øke trafikksikkerheten og forutsigbarheten. En gledelig nyhet for næringstransporten som ofte har store utfordringer med stengt vei på strekningen. 

 I Vestland er Rv13 Skare-Sogndal en rasutsatt og dårlig veistrekning. Her inngår også strekningen over Vikafjellet i Nye veiers veiportefølje. Kostnader for utbedring av strekningen er ca. 3,7 milliarder kroner. Dessverre må strekningen prioriteres i henhold til Nye veiers økonomiske rammer og styringsmodell. Nye veier har ikke avsatt midler til bygging av ny Vikafjelltunnel i planperioden. 

Ikke mye å skryte av for Møre og Romsdal 

Om Vestland var vinneren i ny NTP er Møre og Romsdal mulig en av taperne. 

– Det er all grunn til å være misfornøyd med fremlagt NTP. Det er ikke tegn til økt satsing på den viktige eksportveien E136 mellom Vestnes og Dombås. Det samme gjelder for Rv15 Strynefjellet som nevnt ovenfor. Her er det kun punktvis satsing på E39 og viktige fylkesveier, forteller Halsøy. 

Møreaksen på E39 med undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden er ikke med i fremlagt NTP. 

– Det er gledelig at en av landets viktigste transportkorridorer, E136 Vestnes – Dombås, er nevnt i fremlagt NTP. Veistrekningen ligger i dag inne i Nye veiers portefølje, med utbedring gjennom Veblungsnes og utbedringer på strekningen Stuguflåten og Raudstøl (Brustuglia). Dessverre går arbeidet med å heve standarden på E136 altfor sent. I løpet av en 20-års periode skal E136 få betydelig økt sikkerhet og større «oppetid» vinterstid, men som nevnt er det skuffende at dette skal ta inntil 20 år, mener Halsøy.