Skal Oslo nå målene om utslippsfri tungtransport innen 2030, trengs det en rask utbygging av hurtigladere for tunge kjøretøy. Oslo kommune tilbyr for tredje gang bedrifter muligheten til å søke om støtte til offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner. Tidligere støtterunder har resultert i syv ladestasjoner med totalt 55 ladepunkter for tunge kjøretøy i Oslo, hovedsakelig plassert nordøst i byen, skriver Oslo kommune i en pressemelding. 

Vil utvide ladenettverket

Den nye utlysningen skal bidra til å utvide ladenettverket til viktige veistrekninger vest i byen, spesielt langs E18 fra Filipstad til kommunegrensen i vest, og langs Ring 3 fra Sinsenkrysset vestover. I tillegg åpner kommunen for prosjekter langs E6 fra kommunegrensen i sør til Ryenkrysset, siden kun én stasjon tidligere har mottatt støtte i dette området.

– Byrådet jobber for at flere bedrifter skal velge elektrisk når de kjøper ny lastebil. Da trenger sjåførene flere hurtigladere som ligger der de trenger dem. Med denne støtten sikrer vi akkurat dette – flere ladere og bedre tilgjengelighet. Dette hjelper bokstavelig talt transportbransjen på veien mot null utslipp innen 2030, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Skal sikre effektiv og nødvendig ladeinfrastruktur

En støttepott på inntil 10 millioner kroner vil bli tildelt hver av de tre angitte veistrekningene, totalt 30 millioner kroner. Når utbyggere søker om midler, må de oppgi hvor de planlegger å bygge hurtigladerne, og hvor mye støtte de trenger per lader. Prosjektene som trenger minst støtte per lader, og som er nærmest plassert de tre veistrekningene, vil bli prioritert. Det kan gis støtte til flere prosjekter på hver strekning.

– Hurtigladere for tunge kjøretøy er mindre lønnsomme enn for lette kjøretøy, derfor er slike tilskuddsordninger avgjørende for å sikre tilstrekkelig infrastruktur for tunge kjøretøy. Et velfungerende nettverk av hurtigladere vil også redusere reiselengden for kjøretøy som trenger lading, og kan dermed redusere trafikken. Det sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

Krav til søkeren:

  • For å få støtte fra kommunen, må ladestasjonene ha minst to ladepunkter med en minimumseffekt på 350 kW hver, være døgnåpne og oppføres med fossilfri anleggsdrift.
  • Frist for å sende inn søknad om støtte er 1.september 2024.
  • Søknadsskjema og informasjon om ordningen ligger på  klimatilskudd.no.