De mener også at de identifiserte tiltakene vil gi størst utslippskutt innen transport, men følges tett etter av industrisektoren. Dette er to næringer som står for en stor andel av Norges utslipp i dag. For begge næringene ligger utslippskuttene på om lag 7 til 8 millioner tonn CO2e.  

Analysen tar utgangspunkt i tiltak Miljøstiftelsen Zero har identifisert som mest teknisk, økonomisk og politisk realistiske for å redusere utslipp i de fem næringene frem mot 2030. 

Står for en fjerdedel av utslippene 

Transport (veitransport, anleggsmaskiner, jernbane og luftfart) står for om lag en fjerdedel av norske utslipp. Endring i reisevaner og effektivisering kan bidra til utslippskutt frem mot 2030, men det er også nødvendig å gjøre betydelige investeringer. Investeringsbehovet knytter seg til i hovedsak til elektrifisering av transportmidler og infrastruktur, herunder nyttetransport, personbiler, jernbane, i tillegg til innføring av elfly på kortbanenettet. 
 
Når det kommer til transportsektoren mener Zero at investeringsbehovet vil utgjøre 26,5 milliarder årlig og 185,3 milliarder kroner over perioden fra i dag og frem til og med 2030. 

Transportsektoren sto i 2022 for utslipp på 11,4 millioner tonn CO₂. Grepene i Zerorapporten kombinert med gjeldende politikk kan redusere utslippene med 7,8 millioner tonn CO₂ til 2030, fordelt på 6,3 millioner tonn CO₂ kutt fra veitransport og 1,5 millioner fra ikke-veigående maskiner. 

Vil sette opp tempoet  

Zero foreslår virkemiddelpakker for å få opp tempo i teknologiskiftet for varebiler, lastebiler, anleggsmaskiner, kollektivtrafikk og personbiler. 

Når kjøretøyparken elektrifiseres, er det behov for ladeinfrastruktur over hele landet. Zero foreslår å etablere en snarvei for søknader som gjelder utbygging av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy hos kommunene, NVE og lokale nettselskaper.  

De peker videre på at også biogass kan bidra med betydelig utslippskutt. Biogasslastebiler og -busser kan i dag dekke distanse der batteriteknologien ikke er moden, og nettet ikke har nok kapasitet til ladeinfrastruktur. Økt støtte til utrulling av biogassproduksjon er en forutsetning for å lykkes, mener Zero. 

Tiltak:

Utslippene fra transport kan reduseres med 7,8 millioner tonn CO₂ til 2030. Dette må til: 

  • Offentlige innkjøp må stille krav om at varer og tjenester skal fraktes utslippsfritt, dersom det finnes minst tre leverandører som tilbyr dette. 
  • Det må bli tillatt å innføre nullutslippssoner i sentrum av byene. 
  • Utslippsfrie vare- og lastebiler bør få tilgang til kollektivfeltene. 
  • For raskere utrulling av elektriske varebiler trengs det fortsatt forutsigbare bruksfordeler, særlig bompengefritak og satsing på utbygging av ladetilbud. 
  • For raskere utskiftning av lastebilparken, er det avgjørende med en god og forutsigbar innkjøpsstøtte, økte avgifter på nye fossile lastebiler, rask utbygging av hurtiglading, raskere nettutbygging og justeringer i effekttariffen. 
  • Biogasslastebiler bør få fritak for bompenger og reduserte fergetakster. 
  • Virkemiddelpakken for anleggsmaskiner inkluderer blant annet investeringsstøtte, forbud mot fossilgassfyring, forbud mot salg av nye anleggsmaskiner med forbrenningsmotor fra 2030, og å gi kommunene mulighet til å kreve at private utbyggere kutter utslipp fra anleggsperioden. 
  • I tillegg foreslår Zeroflere tiltak for å kutte mer utslipp fra kollektivtransport og personbiler.