Antallet dødsulykker på veiene øker, og vi har lagt nok et tungt ulykkesår bak oss.

– Utviklingen i antall dødsulykker de siste to årene er urovekkende, og den viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen. I 2024 må vi intensivere innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, for vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, om tallene i en pressemelding fra Statens vegvesen (SVV). 

Skuffet 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener på sin side at det har blitt gjort alt for lite for å satse på mer trafikksikre veier. 

– Det snakkes pent om nullvisjon, men når det kommer til budsjettene, er det glemt, mener markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

Han synes derfor det er veldig skuffende at samferdselsministeren synes å ikke ta innover seg at manglende satsing på veier er en medvirkende årsak til de økte ulykkestallene. 

– Vedlikeholdsetterslepet både på riksveier og fylkesveier øker samtidig som vi ser en mye mindre vilje til å satse på utbygging av nye trafikksikre veier, påpeker Olafsrud. 

Manglede vinterdrift – en sikkerhetsrisiko 

Videre kommenterer han at det også er håpløse forhold flere steder i landet når det kommer til vinterdrift. 

– Det blir stadig tydeligere at overføringen av fylkesveiene til fylkeskommunene, og ikke minst den anbuds- og kontraktpolitikken som har vært ført de siste årene både av fylkene og SVV, har ført til en gradvis dårligere vinterdrift, mener Olafsrud. 

Han mener tanken om at gigantkontrakter til store hovedentreprenører skal gi lavere priser har vært totalt feilslått. 

– Totalkostnadene for disse kontraktene har skutt i været samtidig som underentreprenører som skal gjøre jobben knapt nok sitter igjen med penger til lønn og diesel. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Det er en stor trafikksikkerhetsrisiko, og en radikal endring må raskt komme på banen, understreker Olafsrud. 

Rekordmange omkomne barn 

Går vi til statistikken viser den at det fremdeles er mannlige bilførere som topper den dystre ulykkesstatistikken, selv om andelen omkomne kvinner og bilpassasjerer også har økt. Et lyspunkt er at bare seks fotgjengere omkom, noe som er det laveste tallet siden 1939. 

Baksiden er at antall omkomne barn er økende. Så mange som syv barn under 16 år og totalt 28 barn og unge under 25 år mistet livet i trafikken i 2023. Ikke siden 2009 har tallet på omkomne barn vært så høyt. 

Ruskjøring - et økende problem 

En veikantundersøkelse gjennomført av politiet i 2022 viste en dobling av førere i ruset tilstand sammenlignet med undersøkelser i 2015 og 2019. Samtidig viser Statens vegvesens dybdeundersøkelse av dødsulykker i 2022 at rus er en sannsynlig medvirkende årsak i en av fire ulykker. 

Trygg trafikk påpeker at det å forhindre ruskjøring krever samarbeid mellom flere fagområder. I tillegg til å øke oppdagelsesrisikoen gjennom mer ressurser til politiet, må nye løsninger vurderes. For eksempel alkolås for promilledømte for å hindre gjentakelsesfare. Dette er alle tiltak som også NLF støtter opp om. 

Felles krafttak 

Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, uttrykker i en pressemelding at hun er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene. Nå vil hun ha trafikantene med seg. 

– Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til hver tredje av de mest alvorlige ulykkene. Når man sitter bak rattet er det å kjøre det eneste man skal gjøre. Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken, og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv, sier Hovland, som mener at det er et «nyttårsforsett» som alle kan klare. 

Dette er også noe NLF støtter fullt og helt. 

– I tillegg til økt satsing på trafikksikre veier, er det også mye trafikksikkerhetsarbeid man kan gjøre gjennom holdningskampanjer og det å rette søkelyset mot økt oppmerksomhet bak rattet. Dette er også noe NLF arbeider med på mange felt. Alt fra Venner på veien i barneskolen til kontinuerlig kursing og påvirkning av bileiere og sjåfører, blant annet gjennom vår holdningskampanje Blikket på veien, henda på rattet, avslutter Olafsrud.