Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn har i liten grad vært regulert, men i 2022 innførte Norge løyvekrav for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn, i tråd med EUs mobilitetspakke. Nå foreslår Samferdselsdepartementet å innføre tilsvarende regler for nasjonal godstransport med slike varebiler. 

Trygge arbeidsplasser 

Forslaget som sendes på høring i dag, gjelder for varebiler som brukes i godstransport mot vederlag. Håndverkere og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk, vil ikke få krav om løyve. 

– Alle som jobber i Norge skal ha trygge arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Målet med forslaget om løyvekrav for varebiler er en ryddig næring og at hverdagen til varebilsjåførene skal bli bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

Søkelyset har i lengre tid vært rettet mot varebilbransjen, som har vært nøye overvåket over en lengre periode. Blant annet har Senteret for arbeidslivskriminalitet (A-krimsenteret) i Oslo og omegn spesielt fokusert på denne bransjen. Dette senteret er et samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten. 

– Et steg i riktig retning 

Gjennom hele 2022 har disse etatene gjennomført kontroller av varebilbransjen. Hundrevis av aktører har blitt kontrollert for å sikre at de følger regelverket og har de nødvendige tillatelsene. Resultatene har endt i en større rapport, og resultatet er urovekkende. 

– Denne rapporten indikerer at nær en tredjedel av alle bedriftene i varebilbransjen driver svart, og at det er systematisk utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Slike banditter må dras opp med rota, for de er den største trusselen mot like konkurransevilkår, sjåførenes rettigheter og et anstendig og seriøst arbeidsliv. Nasjonale løyvekrav i varebilbransjen er derfor et stort og viktig skritt i riktig retning, mener administrerende direktør i NLF, Knut Gravråk. 

– Et strengere regelverk for varebilbransjen vil kunne være med på å overføre måten tungtransporten driver ansvarlig på. Dette vil varebilbransjen tjene på, og vi vil forhåpentligvis se færre situasjoner der useriøse aktører truer driften til de som driver lovlig og seriøs transport, sier Gravråk.   

Dyster statistikk 

Rapporten viser også at det fortsatt er et stort handlingsrom for kriminelle aktører til å begå skatte- og avgiftskriminalitet, trygdesvindel og brudd på arbeidsmiljøloven. Det er også en bransje med høy risiko for utnyttelse av sårbare arbeidstakere. 

Totalt er 182 virksomheter og 275 personer fordelt på 51 nasjonaliteter blitt kontrollert. 88 prosent av de kontrollerte personene er utenlandske statsborgere, der majoriteten er fra Polen og Romania. 

På grunn av det store antallet som ble kontrollert, er det ikke blitt gjort utvidede undersøkelser av alle. Det er derfor mulig at omfanget av arbeidslivskriminalitet er større enn det som er omtalt i denne rapporten. 

Blant annet avdekket de: 

  • 29 prosent av kontrollene indikerte svart arbeid. 
  • Selskapene skyldte 28,6 millioner kroner til staten. 
  • 29,2 prosent av kontrollene indikerte brudd på arbeidsmiljøloven. 
  • 6,2 prosent av kontrollene indikerte trygdesvindel. 
  • Utnyttelse av sårbare arbeidstakere. 

To alternativer på høring 

– Det har tidligere manglet et regelverk for å møte utfordringene med useriøse aktører, høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for varebilsjåfører i Norge. Det vil vi gjøre noe med nå, sier Nygård. 

Hovedforslaget som sendes på høring, innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og stille krav om godstransportløyve (felleskapsløyve) for de berørte virksomhetene. 

Alternativt foreslås det å innføre «varebilløyve», en egen nasjonal løyvetype. 

Et slikt nasjonalt «varebilløyve» vil ikke være omfattet av EU-kravene, og vi står da noe friere når det gjelder innholdet i kravene. Statens vegvesen mener likevel at det er fornuftig at flere av EU-kravene også gjøres gjeldende for det nasjonale løyvet. 

Det er ikke veldig store forskjeller mellom de to alternativene, men det nasjonale løyvet krever noe mindre fagkompetanse. 

Ønsker å få det innført neste år 

Det er estimert at det finnes 23 000 varebiler som brukes i nasjonal godstransport i Norge, og hvor transportøren da må tilfredsstille de nye løyvekravene. Siden denne næringen er uregulert i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal tre i kraft ett år etter at et slikt løyvekrav vedtas, det vil si innen 1. januar 2026.